Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Projekty uchwał do opiniowania

Nr projektu Projektodawca Tytuł
244/20   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
243/20   Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji   skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin   
242/20   Grupa mieszkańców   określenia niższych niż ustawowe stawek podatku od nieruchomości  
241/20   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta   wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  
240/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o.  
239/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze  
238/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu  
237/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021  
236/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”  
235/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże  
234/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże  
233/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  
232/20   Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Srebrnej 16a, stanowiącej działkę nr 6/2 o pow. 0,0388 ha, obr. 4174  
231/20   Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta   wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31 oraz udzielenia bonifikaty  
230/20   Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym  
229/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Bulwar Gdański 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/7 z obrębu 1086  
228/20   Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta   udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezbudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 10  
227/20   Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne  
226/20   Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta   Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025  
225/20   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Świętej Królowej Jadwigi Andegaweńskiej  
224/20   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie  
223/20   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie  
222/20   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2021 r.  
221/20   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie  
220/20   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń  
219/20   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego  
218/20   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  
217/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025  
216/20   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  
215/20   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin   budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok  
210/20   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych