Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68490543

Aktualna strona: 71159

Wydrukowano: 0

Projekty uchwał do opiniowania

Nr projektu Projektodawca Tytuł
148/18   Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej   skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie  
147/18   Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin   ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin  
146/18   Stefania Biernat - Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin   powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych  
144/18   Grupa radnych   uchylenia uchwały Nr X/180/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego  
143/18   Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku  
142/18   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń  
141/18   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych  
140/18   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie  
138/18   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki”  
137/18   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  
136/18   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty  
135/18   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18  
134/18   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"  
133/18   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie  
132/18   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  
131/18   Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin  
130/18   Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi  
128/18   Marcin Pawlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin – etap II” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18  
127/18   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin   zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku  
126/18   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne  
125/18   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin   zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok  

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin