Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77990360

Aktualna strona: 74356

Wydrukowano: 0

Projekty uchwał do opiniowania

Nr projektu Projektodawca Tytuł
412/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  
411/19   Komisja ds. Kultury   przygotowany z inicjatywy Komisji ds. Kultury projekt uchwały nr 411/19 zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Auschwitz)  
410/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  
409/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020  
408/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat  
407/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  
406/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020  
405/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"  
404/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku  
403/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne  
402/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Miasto Stargard z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych  
401/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  
400/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 12  
399/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Rafy Koralowej” w Szczecinie  
398/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie  
397/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie  
355/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych  

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin