Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70936841

Aktualna strona: 72052

Wydrukowano: 0

Projekty uchwał do opiniowania

Nr projektu Projektodawca Tytuł
55/19   Przewodniczący Rady Miasta Szczecin   przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecin  
54/19   Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość   nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Jana Olszewskiego)  
53/19   Klub Radnych Koalicja Obywatelska   nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Teresy Hulboj)  
52/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie  
50/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie osiedle – boisko” w Szczecinie  
49/19   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta   zmianiająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
48/19   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta   zwolnienia z  podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej  
47/19   Piotr Krzystek - Prezydent Miasta   zwolnienia z podatku od nieruchomości powierzchni biurowych i konferencyjnych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną  
46/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin  
45/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie  
44/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie  
43/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
42/19   Anna Szotkowska - Zastępca Prezydenta Miasta   ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
41/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych  
40/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC  
39/19   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Huculskiej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/1 o pow. 0,0314 ha, obr. 3040  
38/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie przy ul. Przylesie 17, w tym szkoły podstawowej wchodzącej w jego skład oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 58   
37/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Ogrodniczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie  
36/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie  
35/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6  
34/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie  
33/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie   
32/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego Nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie  
31/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7  w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie  
30/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3  w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie  
29/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie  
28/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie  
27/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie  
26/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie poprzez zmianę siedziby  
25/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie  
24/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie  
23/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie  
22/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty  
21/19   Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta   ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku  
290/18   Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy ul. Poznańskiej 3a  

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin