Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65134131

Aktualna strona: 451550

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 62/11 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data podpisania: 2011/02/22

Data wejścia w życie: 2011/02/22


ZARZĄDZENIE NR 62/11

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009r. Nr 206, poz.1589, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842), Rozdziału I ust.4 i Rozdziału II ust. 2 lit. b Załącznika do Uchwały Nr III/12/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwany dalej "Zespołem".

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Jacek Ciechowicz - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2) Małgorzata Grochocka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

3) Magdalena Płudowska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

4) Katarzyna Węgrzyn - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

5) Joanna Kowalska - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

6) Katarzyna Legan - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

7) Maria Flisznik - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

8) Beata Modlińska - Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - Oddział Zachodniopomorski

9) Aleksandra Białonowicz - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10) Marek Lach – Sąd Okręgowy w Szczecinie - Kuratorska Służba Sądowa

11) Ineza Mochol - Sąd Okręgowy w Szczecinie - Kuratorska Służba Sądowa

12) Agata Badura - Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

13) Piotr Tybura - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

14) Magdalena Woźniak - Straż Miejska w Szczecinie

15) Anna Kaczkiełło - Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin

16) Anna Krawczyńska – SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

17) ks. Maciej Szmuc - Caritas Archidiecezji Szczecińska-Kamieńskiej

18) Jacek Cerebież-Tarabicki - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin

19) Joanna Kunstman - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin

§ 3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zostanie zwołane w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu określa uchwała Nr III/12/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy społeczne.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin