Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 178/11 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin za 2010 rok

Data podpisania: 2011/04/18

Data wejścia w życie: 2011/04/18


Zarządzenie Nr 178/11

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin za 2010 rok.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz §10  Regulaminu Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin zm. Zarządzenie Nr 128/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2009 r., zarządzam, co następuje:

 §1. Powołuje się Kapitułę Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin za 2010 rok, zwaną w dalszej części niniejszego zarządzenia Kapitułą, w składzie:

 

 1. prof. dr hab. Stanisław Flejterski– Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński;
 2. dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki – Kierownik Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński;
 3. dr hab. prof. US Piotr Niedzielski– Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński;
 4. dr hab. prof. ZSB Aneta Zelek – Prorektor ds. Rozwoju, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu;
 5. dr hab. inż. prof. ZUT Ryszard Getka– Kierownik Katedry Technicznego Zabezpieczenia Okrętów, Wydział Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
 6. Agnieszka Olejnik – Dyrektor Sprzedaży Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Regionalny Oddział Detaliczny w Szczecinie PKO Banku Polskiego;
 7. Andrzej Martuś– Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej;
 8. Bogumił Rogowski– Prezydent Kapituły Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szczecina
  i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin;
 9. Danuta Falkowska  – Sekretarz Loży Szczecińskiej Business Centre Club;
 10. Dariusz Jędrzejewski– Wiceprezes Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego;
 11. Zbigniew Górnik– Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości;
 12. Anna Kornacka– Prezes Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan;
 13. Zbigniew Pluta– Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości;
 14. Aleksander Buwelski – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin;
 15. Zbigniew Stasiów– Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta.

 §2.Kapituła zostaje powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu oNagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin za 2010 rok.

§3.W celu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w §2 Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 15/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin zm. Zarządzenie Nr 128/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2009 r.

 §4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 §5. Traci moc Zarządzenie Nr 137/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin za 2009 rok.

 §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  Prezydent Miasta

[…] Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2011/04/18, odpowiedzialny/a: Zbigniew Stasiów, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2011/07/05 07:56:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2011/07/05 07:56:13 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2011/07/05 07:31:01 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2011/07/04 13:38:47 nowa pozycja