Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 487/11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2011/10/06

Data wejścia w życie: 2011/10/06


ZARZĄDZENIE NR 487/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 października 2011r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 237 12 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 315/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 626/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2007r., zm. Zarządzenie Nr 495/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2009r.) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) Ewa Słodkowska – Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu”.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/11/03, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Dabrowska, dnia: 2011/11/03 12:46:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Dabrowska 2011/11/03 12:46:49 nowa pozycja