Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67352218

Aktualna strona: 474261

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2011 r.

Zarządzenie nr 384/11 w sprawoe powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej

Data podpisania: 2011/08/01

Data wejścia w życie: 2011/08/01


ZARZĄDZENIE NR 384/11
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej.


Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r., Zarządzenie Nr 583/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 540/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2010 r., Zarządzenie Nr 243/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011 r.) zarządzam, co następuje :


§ 1. Powołuje się Pana TOMASZA LOGA na Pełnomocnika Prezydenta ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej, zwanego również „Oficerem rowerowym”.

§ 2. Zadaniem Pełnomocnika – Oficera rowerowego, o którym mowa w § 1 jest rozwój systemu komunikacji rowerowej w Gminie Miasto Szczecin, a w szczególności :
1) reprezentowanie interesów Gminy i współpraca ze „środowiskami rowerowymi”,
2) zgłaszanie uwag i propozycji do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących tras rowerowych,
3) uczestniczenie w pracach Zespołu ds. organizacji systemu komunikacji rowerowej oraz opiniowanie planowanych do realizacji inwestycji, będących przedmiotem prac Zespołu,
4) przedstawianie opinii i uwag do prac związanych z opracowywaniem rozwoju sieci tras rowerowych oraz zasad budowy infrastruktury rowerowej,
5) przedstawianie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie uwag i wniosków związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymywaniem infrastruktury rowerowej oraz monitorowanie realizacji uwag i wniosków.

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do współpracy z Pełnomocnikiem – Oficerem rowerowym w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin