Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248144

Aktualna strona: 182130

Wydrukowano: 0

Konkursy

KONKURS REALIZACYJNY NA WYKONANIE PROJEKTU RZEŹBY KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI NA TERENIE ALEI ŻEGLARZY W SZCZECINIE


POSTANOWIENIE KIO O ZWROCIE WNIESIONEGO ODWOŁANIA

Szanowni Państwo,

Biuro Strategii informuje, że postepowanie w sprawie odwołania, które wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej dnia 06 czerwca 2014 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w KONKURSIE REALIZACYJNYM NA WYKONANIE PROJEKTU RZEŹBY KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI NA TERENIE ALEI ŻEGLARZY W SZCZECINIE zostało zakończone wydaniem postanowienia o zwrocie wniesionego odwołania z dnia 30 czerwca 2014 r. dla sprawy o sygn. akt KIO/1149/14 - treść postanowienia.

...............................................................................................................................................

ODWOŁANIE OD DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 185 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późn. zm) informujemy, że w dniu 04.06.2014 r. do Organizatora konkursu wpłynęło Odwołanie od decyzji Sądu Konkursowego złożone przez Uczestników Konkursu. W załączeniu umieszczamy kopię w/w odwołania oraz wzywamy do przystąpienia do postępowania odwoławczego zgodnie z przepisami Działu VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późn. zm).

....................................................................................................................................................
 
Szanowni Państwo,
 
W dniu 28.05.2014 r. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie odbyło się rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników KONKURSU REALIZACYJNEGO NA WYKONANIE PROJEKTU RZEŹBY KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI NA TERENIE ALEI ŻEGLARZY W SZCZECINIE

Szczecin: KONKURS REALIZACYJNY NA WYKONANIE PROJEKTU RZEŹBY KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI NA TERENIE ALEI ŻEGLARZY W SZCZECINIE
Numer ogłoszenia: 115099 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64928 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS REALIZACYJNY NA WYKONANIE PROJEKTU RZEŹBY KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI NA TERENIE ALEI ŻEGLARZY W SZCZECINIE.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONANIE I ZAPREZENTOWANIE PRZEZ UCZESTNIKÓW KONKURSU PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI PROJEKTU RZEŹBY KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI ORAZ PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO WYBRANEJ PRZEZ SĄD KONKURSOWY PRACY.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.50-8.

SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU

IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW KTÓRZY ZŁOŻYLI PRACE KONKURSOWE: 13

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: PIERWSZE.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • PAWEŁ SZATKOWSKI, UL. KNIEWSKIEGO 2A/2, 78-100 KOŁOBRZEG, kraj/woj. zachodniopomorskie - 571 punktów.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: DRUGIE.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • ADAM ARABSKI I OLIMPIA DĘBSKA, UL. STRYJEWSKIEGO 16A/14, 80-611 GDAŃSK, kraj/woj. pomorskie - 513 punktów.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: TRZECIE.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • STANISŁAW MOTYKA, UL. SZCZECIŃSKA 35B/4, 72-400 KAMIEŃ POMORSKI, kraj/woj. zachodniopomorskie - 375 punktów.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 4000,00 PLN.

IV.2) NAGRODY

 • Miejsce: WYRÓŻNIENIE HONOROWE.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

 • PRACOWNIA RZEŹBY FORMA KAROL BADYNA, UL. T. WAŻEWSKIEGO 53A, 30-499 KRAKÓW, kraj/woj. małopolskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 0,00 PLN.

 
 IV.2) NAGRODY
 
Miejsce: Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika konkursu, którego praca została uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I NAGRODA) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w postaci utworu - realizacji rzeźby.
 
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej:
 
PAWEŁ SZATKOWSKI, UL. KNIEWSKIEGO 2A/2, 78-100 KOŁOBRZEG, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 
Nagrodzonym zespołom serdecznie gratulujemy

  uzasadnienia do wygranych i nagrodzonych prac

____________________________________________________

KONKURS REALIZACYJNY NA WYKONANIE PROJEKTU RZEŹBY KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI NA TERENIE ALEI ŻEGLARZY W SZCZECINIE
 

Szanowni Państwo,

Organizator konkursu informuje, że zdjęcia Kapitana Ludomira Mączki oraz informacje nt. życia Kapitana można znaleźć w publikacji:

pt. „Mam na imię Ludomir”, autorstwa kapitana Macieja Krzeptowskiego i kapitana Wojciecha Jacobsona (wydawnictwo „Oficyna in plus").

Ponadto Organizator konkursu przekazuje zdjęcia Kapitana Ludomira Mączki udostepnione przez Pana Piotra Owczarskiego:

Zdjęcia Kapitana

 


Szanowni Państwo,

Organizator konkursu dopuścił do udziału w konkursie i zaprosił do składania prac konkursowych następujących uczestników:

 

LISTA UCZESTNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Lp.

Uczestnik

Adres

1.

ART.-STUDIO RZEŹBA, ODLEWNICTWO
art. rzeźbiarz Michał Batkiewicz

Szczyglice

2.

Wojciech Gołębiowski

Szczecin

3.

Maciej Jagodziński - Jagenmeer

Toruń

4.

Artysta rzeźbiarz Jan Tutaj

Kraków

5.

Mirosław Gołofit, Ewa Gołofit

Kraków

6.

Iwo Maj

Kostrzyn Wlkp.

7.

Pracownia Rzeźby "FORMA" Karol Badyna

Kraków

8.

Paweł Szatkowski

Kołobrzeg

9.

Stanisław Motyka

Kamień Pomorskie

10.

Monika Trzcionkowska, Norbert Jastalski

Tarnowskie Góry

11.

artysta rzeźbiarz Romuald Wiśniewski

Gościno

12.

Monika Szpener
doktor sztuk plastycznych artysta rzeźbiarz

Szczecin

13.

Aleksandra Biedka

Kraków

14.

Marek Biedka

Kraków

15.

art. rzeźb Tadeusz Porębski

Toruń

16.

Joanna Buczak

Poznań

17.

Henryk Karpisz, Ryszard Korżanowski

Szczecin

18.

Art. rzeźbiarz Grzegorz Sztuk
Art. grafik Romuald Siuda - A-7 Studio

Szczecin

19.

Pracownia artystyczna RDF
Małgorzata Jabłońska-Zwolak

Biłgoraj

20.

Zbigniew Mikielewicz art. rzeźbiarz

Toruń

21.

Thomas Reichstein

Dresden, Niemcy

22.

Olimpia Dębska, Adam Arabski

Gdańsk

 


URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Numer ogłoszenia o konkursie : 64928 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS REALIZACYJNY NA WYKONANIE PROJEKTU RZEŹBY KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI NA TERENIE ALEI ŻEGLARZY W SZCZECINIE.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONANIE I ZAPREZENTOWANIE PRZEZ UCZESTNIKÓW KONKURSU PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI PROJEKTU RZEŹBY KAPITANA LUDOMIRA MĄCZKI ORAZ PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO WYBRANEJ PRZEZ SĄD KONKURSOWY PRACY.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.50-8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

1. UCZESTNIKAMI KONKURSU MOGĄ BYĆ OSOBY FIZYCZNE, OSOBY PRAWNE ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, A TAKŻE WW. PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE, SPEŁNIAJĄCE WARUNKI OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE, ZWANE DALEJ UCZESTNIKAMI KONKURSU, KTÓRE ZŁOŻĄ W ODPOWIEDNIM TERMINIE WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

2. O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ UCZESTNICY KONKURSU, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI DOTYCZĄCE:
1) POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI, JEŻELI PRZEPISY PRAWA NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK ICH POSIADANIA,
2) POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, PRZEZ CO ORGANIZATOR KONKURSU ROZUMIENIE WYKONANIE W PRZECIĄGU 3 LAT PRZED OGŁOSZENIEM KONKURSU CO NAJMNIEJ JEDNEGO PROJEKTU ZAKOŃCZONEGO REALIZACJĄ: RZEŹBY, POMNIKA, MEBLA MIEJSKIEGO LUB INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ - FUNKCJONUJĄCEGO W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ,
3) DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA TJ. POSIADANIA W SKŁADZIE ZESPOŁU MINIMUM JEDNEJ OSOBY LEGITYMUJĄCEJ SIĘ DYPLOMEM UKOŃCZENIA WYŻSZEJ UCZELNI W ZAKRESIE WYMAGANYM DLA UPRAWIANIA ZAWODU ARTYSTY PLASTYKA, RZEŹBIARZA, GRAFIKA LUB ARCHITEKTA,
3) SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ,
4) BRAKU WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
5) W PRZYPADKU UCZESTNIKÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KAŻDY Z WARUNKÓW OKREŚLONYCH POWYŻEJ WINIEN SPEŁNIAĆ CO NAJMNIEJ JEDEN Z TYCH UCZESTNIKÓW, ALBO WSZYSCY UCZESTNICY WSPÓLNIE,
6) W PRZYPADKU UCZESTNIKA MAJĄCEGO SWOJĄ SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ - POSIADANIA RÓWNORZĘDNEGO, OPISANEGO W PKT 3 WYKSZTAŁCENIA, WIEDZY I DOŚWIADCZENIA.

3. W KONKURSIE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ OSOBY, KTÓRE:
1) WCHODZĄ W SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO,
2) WYKONUJĄ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (NIE DOTYCZY TO CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH WYKONYWANYCH PRZED WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA),
3) SĄ PRACOWNIKAMI ZAMAWIAJĄCEGO LUB DZIAŁAJĄ W KONKURSIE, JAKO JEGO PRZEDSTAWICIELE ORAZ WSZYSTKIE INNE OSOBY, KTÓRE ZGODNIE Z ZAPISAMI ART. 17 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. WALORY ESTETYCZNO-ARTYSTYCZNE RZEŹBY - 50
2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE (TRWAŁOŚĆ) - 20
3. SPEŁNIENIE ZAŁOŻEŃ IDEOWYCH KONKURSU - 20
4. EKONOMIKA ROZWIĄZAŃ REALIZACYJNYCH I ZWIĄZANYCH Z TYM KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 09.06.2014, godzina 15:30.
Miejsce: www.szczecin.pl/konkursy.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 17.03.2014, godzina 15:00.
Miejsce: BIURO STRATEGII URZĄD MIASTA SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70 - 456 SZCZECIN (LICZY SIĘ TERMIN POTWIERDZENIA DOSTARCZENIA WNIOSKU DO ORGANIZATORA KONKURSU).

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: DO DNIA 16.05.2014 r. DO GODZINY 15:00 (LICZY SIĘ TERMIN POTWIERDZENIA DOSTARCZENIA PACY DO ORGANIZATORA KONKURSU).
Miejsce: BIURO STRATEGII URZĄD MIASTA SZCZECIN PLAC ARMII KRAJOWEJ 1 70 - 456 SZCZECIN.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród:

1. NAGRODAMI W KONKURSIE SĄ:
1) NAGRODY PIENIĘŻNE:
a) I NAGRODA - 10 000,00 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH),
b) II NAGRODA - 6 000,00 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH),
c) III NAGRODA - 4 000,00 ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH),
2) ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI UCZESTNIKA KONKURSU, KTÓREGO PRACA ZOSTANIE UZNANA PRZEZ SĄD KONKURSOWY ZA NAJLEPSZĄ (I NAGRODA) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BĘDZIE SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE PRACY KONKURSOWEJ W POSTACI UTWORU - REALIZACJI RZEŹBY.

2. NA NAGRODY PIENIĘŻNE W KONKURSIE PRZEZNACZONA JEST KWOTA 20 000,00 ZŁ BRUTTO (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO INNEGO NIŻ WSKAZANY W UST. 1 SPOSOBU ROZDYSPONOWANIA PULI NAGRÓD.

Lista załączników:
typ pliku  Aleja Zeglarzy_koncepcja merytoryczna koncowa.jpg  [5.73 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
typ pliku  dokumentacja fotograficzna.zip  [10.29 MB]   Informacja o wytworzeniu danych

Regulamin konkursuData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/02/25
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin