Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 346A/05 w sprawie powołania Zespołu do wypracowania możliwości prawnych i finansowych dofinansowania przez Gminę Miasto Szczecin I ligowych szczecińskich zespołów sportowych

Data podpisania: 2005/07/04

Data wejścia w życie: 2005/07/04


 

ZARZĄDZENIE Nr 346A/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu do wypracowania możliwości prawnych i finansowych dofinansowania przez Gminę Miasto Szczecin I ligowych szczecińskich zespołów sportowych.

        Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. (zm. Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 363/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 460/04 z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 290/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005 r.) zarządzam co następuje:


    § 1. 1. Powołuje się Zespół do wypracowania możliwości prawnych i finansowych dofinansowania przez Gminę Miasto Szczecin I ligowych szczecińskich zespołów sportowych - „PIAST”, „ŁĄCZNOŚCIOWIEC”, „POGOŃ” i innych, w składzie:

Przewodniczący:
1)  Urszula Berlińska - Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
Członkowie:
2)  Marcin Pracz - Dyrektor Wydziału Sportu
3)  Iwona Miller - Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych,
4)  Paweł Szczyrski - Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
5)  Ryszard Tosiek - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych,
6)  Urszula Rogacz - Zastępca Skarbnika Miasta,
7)  Iwona Bobrek - Kierownik Biura Budżetu,
Sekretarz:
8)  Joanna Płoszyńska - Podinspektor Wydziału Sportu,

    2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w § 1 jest podjęcie działań w celu określenia możliwości prawnych i finansowych Gminy Miasto Szczecin dla dofinansowania I ligowych szczecińskich zespołów sportowych, a w szczególności:
1) opracowanie planu poszczególnych działań, podejmowanych w ramach realizacji zadania,
2) ustalenie konkretnych możliwości prawnych i finansowych pomocy jakiej może udzielić Gmina Miasto Szczecin,
3) określenie zasad na jakich pomoc będzie mogła być ewentualnie udzielona,
4) przedstawienie wyników prac Zespołu Prezydentowi Miasta Szczecina. 

    § 2. Posiedzenia Zespołu, o którym mowa w § 1 zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu. 

    § 3. Nadzór nad raelizacją niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej, gospodarowania mieniem oraz kultury fizycznej i sportu. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2006/09/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/12 10:12:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:12:06 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 15:55:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 15:22:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 15:19:32 nowa pozycja