Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 312/05 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji

Data podpisania: 2005/06/20

Data wejścia w życie: 2005/06/20


 

ZARZĄDZENIE NR 312/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.

        Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492) zarządzam, co następuje :


    § 1.1. Powołuje się Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zwaną dalej Komisją jako organ doradczy Prezydenta Miasta Szczecina w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
    2. W skład Komisji wchodzą osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego wyznaczone przez Prezydenta Miasta. Co najmniej połowa z powołanych przez Prezydenta członków Komisji to osoby rekomendowane przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe. 
    3. Skład osobowy Komisji zostanie określony odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta. 
    4. Przewodniczącego Komisji wyznacza Prezydent Miasta. 
    5. Odwołanie któregoś z Członków lub Przewodniczącego Komisji może nastąpić w wyniku decyzji Prezydenta Miasta, w tym na wniosek zainteresowanego lub na wniosek strony, która udzielała rekomendacji albo z inicjatywy Prezydenta Miasta.

    § 2. Ustala się Regulamin pracy Komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

    § 3. Zobowiązuje się Architekta Miasta do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.

    § 4. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Gminy Miasta Szczecin w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu urbanistyki i architektury.

    § 5. Zobowiązuje się Architekta Miasta do zwołania inauguracyjnego posiedzenia Komisji niezwłocznie po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Zarządzenia określającego skład osobowy Komisji.

    § 6. Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek podległych Prezydentowi Miasta do współpracy z Komisją w zakresie udostępniania dokumentów i przekazywania informacji związanych z działalnością Komisji.

    § 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Architektowi Miasta.

    § 8. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 544/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 8 października 2003 r.,
2) Zarządzenie nr 358/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21sierpnia 2004 r.,
3) Zarządzenie nr 50/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26stycznia 2005 r.,

    § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 312/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 20 czerwca 2005 r.

 

REGULAMIN PRACY

MIEJSKIEJ KOMISJI

URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ


    § 1. 1. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej Komisją, jest organem doradczym Prezydenta Miasta Szczecina w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
    2. Komisja powołana jest do opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz postępów w opracowywaniu planów miejscowych. 
    3. Udział przewodniczącego i członków Komisji w posiedzeniach jest odpłatny, zgodnie ze stawkami za udział radnych w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta Szczecina.

    § 2. 1. Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego. 
    2. Architekt Miasta wyznacza spośród podległych mu pracowników Sekretarza Komisji. 
    3. Sekretarz Komisji odpowiada za całokształt obsługi technicznej prac Komisji, w tym za sporządzanie protokołów z posiedzeń. 
    4. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Prezydenta Miasta Szczecina, Kolegium Prezydenta, właściwą Komisję Rady Miasta oraz przez Architekta Miasta. Komisja może także przedstawiać Prezydentowi Miasta opinie i postulaty w innych istotnych sprawach z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni Miasta. 
    5. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Komisji odpowiadają za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji i reprezentują ją na zewnątrz.

    § 3. 1. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych, Wydziałów i Biur Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu. 
    2. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

    § 4. 1. Przewodniczący Komisji ustala tematykę i terminy posiedzeń, uwzględniające zgłoszone problemy oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji, informując o tym Architekta Miasta. 
    2. Zawiadomienia o terminie i tematyce mającego się odbyć posiedzenia oraz listę gości zaproszonych do udziału w posiedzeniu Komisji sekretarz Komisji przekazuje w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkim członkom Komisji i Architektowi Miasta co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia.

    § 5. 1. Komisja może zdecydować o potrzebie sporządzenia dla rozpatrywanego zagadnienia specjalistycznego koreferatu, opinii lub ekspertyzy. Propozycję wykonawców takiego specjalistycznego opracowania przedstawia Przewodniczący Komisji lub Architekt Miasta. 
    2. Umowę na opracowanie koreferatu, opinii bądź ekspertyzy, z wybranym wykonawcą zawiera Architekt Miasta. 
    3. Koreferaty, opinie lub ekspertyzy powinny być opracowane i dostarczone w formie elektronicznej oraz w postaci min. 3 egz. wydruku. Wykonawca jest zobowiązany złożyć i zarejestrować opracowanie w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Komisji.

    § 6. 1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 
    2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów są określane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

    § 7. 1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności. 
    2. Kworum Komisji stanowi co najmniej połowa jej składu osobowego.

    § 8. 1. Komisja w toku dyskusji winna wypracować istotne elementy opinii. 
    2. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Przyjęcie protokołu następuje na posiedzeniu Komisji zwykłą większością głosów członków Komisji. 
    3. W przypadku, gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, podlega on wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu. Fakt wyłączenia członka Komisji z rozpatrywania danej sprawy jest uwzględniony w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji. 
    4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz. 
    5. W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie protokół sporządza się dla każdego zagadnienia oddzielnie. 
    6. Kopie protokołów z posiedzeń Komisji oraz jej opinii są przekazywane przez Sekretarza Komisji Prezydentowi Miasta oraz do wiadomości Architektowi Miasta. 
    7. Architekt Miasta informuje Komisję o sposobie wykorzystania jej opinii.

    § 9. 1. Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do przedłożenia Prezydentowi Miasta raportu rocznego i raportów kwartalnych z działalności Komisji. Kopie raportów przekazywane są również do Biura Planowania Przestrzennego Miasta i Architektowi Miasta. 
    2. Raporty z działalności rocznej i kwartalnej są publicznie dostępne w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej. 
    3. Kwartalne raporty Komisji powinny zawierać: opinie sformułowane przez Komisję, omówienie dyskutowanych opracowań, zlecone opinie i koreferaty. 
    4. Roczne raporty Komisji powinny zawierać: raporty kwartalne, opinie sformułowane przez Komisję, omówienie dyskutowanych opracowań, zlecone opinie, ekspertyzy i koreferaty oraz protokoły z oceny zmian zagospodarowania przestrzennego gminy.

    § 10. 1. Posiedzenia Komisji są zwoływane stosownie do potrzeb, zasadniczo raz w miesiącu. 
    2. Posiedzenia Komisji są jawne, za wyjątkiem tych części posiedzenia, które poświęcone są sprawom porządkowym i organizacyjnym Komisji.

 


udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2006/09/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/07 11:32:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/07 11:32:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 11:26:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 11:22:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 11:20:39 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/07 10:57:14 nowa pozycja