Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 365/05 w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek oraz współpracy międzywydziałowej w tym zakresie

Data podpisania: 2006/09/11

Data wejścia w życie: 2006/09/11


 

ZARZADZENIE NR 365/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 lipca 2005 r.

w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek oraz współpracy międzywydziałowej w tym zakresie.

        Na podstawie § 35 Statutu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 10, poz. 178) zarządzam, co następuje :


    § 1. 1. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek, zwany dalej Wykazem prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin. 
    2. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta Szczecin.

    § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 prowadzony jest według następujących rozdziałów :

1)    Rozdział I -    Jednostki organizacyjne wykonujące usługi publiczne,
2)    Rozdział II -    Placówki opieki społecznej,
3)    Rozdział III -    Szkoły podstawowe,
4)    Rozdział IV -    Gimnazja,
5)    Rozdział V -    Licea ogólnokształcące,
6)    Rozdział VI -    Zespoły szkół,
7)    Rozdział VII -    Zespoły szkół specjalnych,
8)    Rozdział VIII -    Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
9)    Rozdział XI -    Inne placówki opiekuńczo-wychowawcze,
10)  Rozdział X -    Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11)  Rozdział XI -    Przedszkola,
12)  Rozdział XII -    Żłobki,
13)  Rozdział XIII -    Instytucje kultury,
14)  Rozdział XIV -    Pozostałe jednostki, zakłady, gospodarstwa,
15)  Rozdział XV -    Służby, inspekcje, straże,
16)  Rozdział XVI -    Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
17)  Rozdział XVII -    Spółki z udziałem Miasta.

    § 3. 1. W ramach rozdziałów, o których mowa w § 2 pkt 1-14 ustala się następującą klasyfikację :
1) liczba porządkowa,
2) nazwa jednostki,
3) imię i nazwisko dyrektora jednostki,
4) adres jednostki,
5) numery telefonów,
6) adres e-mail,
7) forma prawna jednostki,
8) wydział nadzorujący działalność jednostki,
9) uwagi. 
    2. Wzór rozdziałów, o którym mowa w § 2 pkt 1-14 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    § 4. 1. W ramach rozdziału XV - Służby, inspekcje, straże ustala się następującą klasyfikację :
1) liczba porządkowa,
2) nazwa jednostki,
3) imię i nazwisko dyrektora/kierownika jednostki,
4) adres jednostki,
5) numery telefonów,
6) adres e-mail,
7) wydział współpracujący z jednostką,
8) uwagi. 
    2. Wzór rozdziału, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 5. 1. W ramach rozdziału XVI – Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ustala się następującą klasyfikację :
1) liczba porządkowa,
2) nazwa jednostki,
3) imię i nazwisko dyrektora jednostki,
4) adres jednostki,
5) numery telefonów,
6) adres e-mail,
7) forma prawna jednostki,
8) wydział współpracujący z jednostką,
9) uwagi. 
    2. Wzór rozdziału, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

    § 6. 1. W ramach rozdziału XVII – Spółki z udziałem Miasta, ustala się następującą klasyfikację :
1) liczba porządkowa,
2) nazwa spółki,
3) rok rozpoczęcia działalności,
4) siedziba spółki,
5) numery telefonów,
6) adres e-mail,
7) procentowy udział Miasta w kapitale spółki,
8) wydział współpracujący ze spółką,
9) uwagi. 
    2. Wzór rozdziału, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

    § 7. 1. Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur do niezwłocznego przekazywania Wydziałowi Organizacyjnemu informacji o wszelkich zmianach dotyczących jednostek organizacyjnych podległych, lub z którymi Wydział/Biuro współpracuje a także wszelkich informacji o nowo powstałych jednostkach. 
    2. Zmiany do Wykazu wprowadza Wydział Organizacyjny w formie aneksu. 
    3. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Organizacyjnego do opracowywania Wykazu co najmniej jeden raz w roku, a Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur do udzielania niezbędnych informacji na żądanie Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

    § 8. Traci moc Zarządzenie Nr 420/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2003r. w sprawie rejestru jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin oraz współpracy międzywydziałowej w tym zakresie.

    § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/11, odpowiedzialny/a: Alicja Stańkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/12 10:13:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/12 10:13:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:49:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:36:08 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:33:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:32:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:29:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/11 16:27:59 nowa pozycja