Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 279/05 w sprawie aplikacji samorządowej - systemu przygotowania pracowników podejmujących pracę w Urzędzie Miejskim w Szczecinie

Data podpisania: 2005/05/31

Data wejścia w życie: 2005/05/31


 

Zarządzenie nr 279/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie aplikacji samorządowej - systemu przygotowania pracowników podejmujących pracę w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 94 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:


§ 1. 1. W Urzędzie Miejskim w Szczecinie funkcjonuje aplikacja samorządowa – system przygotowania pracowników podejmujących pracę, zwany dalej aplikacją.

2. Aplikacja ma na celu umożliwienie ww. pracownikom, zwanym dalej aplikantami, nabycia wiedzy niezbędnej do pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w zakresie obowiązujących przepisów prawa i praktyki jego stosowania.

3. Aplikacja trwa 6 miesięcy. Pracodawca może zaliczyć na poczet aplikacji uprzednie zatrudnienie aplikanta i skrócić mu okres aplikacji.

4. Aplikacja odbywa się w formie samokształcenia, zajęć praktycznych i zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria).

5. Zajęcia prowadzone są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szczecinie (z całkowitym oderwaniem od pracy) zgodnie z harmonogramem aplikacji.

6. Aplikacja kończy się egzaminem, którego celem jest sprawdzenie kwalifikacji aplikanta.

7. Odbycie i zaliczenie aplikacji stwierdza pracodawca w formie świadectwa ukończenia aplikacji według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Planowanie i organizację przebiegu aplikacji zapewnia Dyrektor Wydziału Organizacyjnego.

2. Nadzór nad planowaniem i realizacją treści programowych aplikacji oraz organizacją egzaminów w Urzędzie Miejskim w Szczecinie sprawuje Rada Programowa, działająca w składzie:

Przewodniczący Rady Programowej: 
    1) Bohdan Roszkowski - Sekretarz Miasta ,

Członkowie Rady Programowej: 
    2) Krystyna Szpakowska - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego , 
    3) Małgorzata Michalak – Radca Prawny.

3. Rada Programowa o której mowa w ust. 2, ustala szczegółowy Program aplikacji samorządowej

§ 3. Szczegółowy tryb odbywania aplikacji określa Regulamin aplikacji samorządowej w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 9/2000 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 stycznia 2000r. w sprawie aplikacji samorządowej - systemu przygotowania pracowników podejmujących pracę w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 198/2000 z dnia 7 lipca 2000r., Zarządzenie Nr 234/2001 z dnia 11 października 2001r., Zarządzenie Nr 256/2001 z dnia 31 października 2001r., Zarządzenie 238/02 z dnia 25 września 2002r., Zarządzenie Nr 248/03 z dnia 5 maja 2003r., Zarządzenie Nr 667/03 z dnia 12 grudnia 2003r.)

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/04, odpowiedzialny/a: Klaudia Tarczyńska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/04 10:46:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/04 10:46:11 nowa pozycja