Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 19/05 w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe ...

Data podpisania: 2005/01/14

Data wejścia w życie: 2005/01/14


 

ZARZĄDZENIE NR 19/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 14 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe oraz informacji

        Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) zarządzam, co następuje:


    § 1. Zarządzenie ustala wzory formularzy, procedurę składania, analizowania i przechowywania oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka osoby składającej oświadczenie majątkowe, zwanego dalej „oświadczeniem” i informacji, o których mowa w art. 24j ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”, art. 25e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ), zwanej dalej ustawą „o samorządzie powiatowym”, w odniesieniu do:
1) Zastępców Prezydenta Miasta,
2) Sekretarza Miasta,
3) Skarbnika Miasta,
4) kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
5) osób zarządzających i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta,
6) osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

    § 2. 1. Osoby, wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia, składają:
1) oświadczenie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, w terminach, o których mowa w art. 24j ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25e ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
    2. Członkowie organów zarządzających spółek prawa handlowego z udziałem Miasta składają oświadczenie oraz informację Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Biura Nadzoru Właścicielskiego. 
    3. Dyrektorzy publicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania składają oświadczenie oraz informację Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Oświaty.

    § 3. 1. Biuro Nadzoru Właścicielskiego sporządza wykaz osób wymienionych w § 2 ust. 2 wraz z podaniem osób, które nie złożyły oświadczenia oraz informacji lub złożyły je po terminie i przekazuje go wraz ze złożonymi oświadczeniami oraz informacjami Wydziałowi Organizacyjnemu. 
    2. Wydział Organizacyjny sporządza zbiorczy wykaz osób wymienionych w § 2 wraz z podaniem osób, które nie złożyły oświadczenia oraz informacji lub złożyły je po terminie i przekazuje go Sekretarzowi Miasta. 
    3. Wydział Oświaty sporządza wykaz osób wymienionych w § 2 ust. 3 wraz z podaniem osób, które nie złożyły oświadczenia oraz informacji lub złożyły je po terminie i przekazuje je Sekretarzowi Miasta.

    § 4. 1. Analizy danych zawartych w oświadczeniu oraz informacji dokonuje z upoważnienia Prezydenta Miasta – Sekretarz Miasta, z zastrzeżeniem ust. 2. 
    2. Analizy danych zawartych w oświadczeniu oraz informacji złożonych przez Sekretarza Miasta dokonuje Prezydent Miasta.

    § 5. Po dokonaniu analizy, o której mowa w § 4 niniejszego zarządzenia, Sekretarz Miasta przekazuje jawną część oświadczenia oraz informację do Wydziału Informatyki w celu umieszczenia na stronie internetowej Miasta – w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 24j ust.6 w zw. z art. 24i ustawy o samorządzie gminnym i art. 25e ust. 6 w zw. z art. 25d ustawy o samorządzie powiatowym.

    § 6. Oświadczenia oraz informacje przechowuje się przez 6 lat w Wydziale Organizacyjnym z wyłączeniem oświadczeń oraz informacji złożonych przez osoby wymienione w § 2 ust. 3 niniejszego zarządzenia, które przechowuje się w Wydziale Oświaty.

    § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/18, odpowiedzialny/a: Aleksandra Ciszewska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/22 10:19:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/22 10:19:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/18 13:08:29 nowa pozycja