Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 163/05 w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM

Data podpisania: 2005/04/01

Data wejścia w życie: 2005/04/01


 

ZARZĄDZENIE NR 163/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z § 2 Uchwały Nr XL/501/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych (zm. Uchwała Nr XXVI/675/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000 r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. Przyjmuje się do realizacji:
1) Regulamin Programu NASZ DOM, którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Regulamin Programu NASZ DOM - Finansowanie Remontów Dźwigów, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Regulamin Konkursu Najlepsza Wspólnota 2005 roku, którego treść stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

    § 2.1. Środkami przeznaczonymi na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach niniejszego regulaminu dysponuje Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych. 
    2. Na regulamin Nr 1 przeznacza się 96 % kwoty budżetu na dany rok, na Regulamin Nr 2 - 3 % budżetu na dany rok, na Regulamin Nr 3 - 1 % budżetu na dany rok. 
    3. W ramach realizacji Programu w danym roku, w celu efektywnego gospodarowania Programem, obowiązkiem Dyrektora WMILU jest dokonywanie stosownych korekt wyznaczonych wyżej proporcji przeznaczając środki z Regulaminu Nr 2 na realizację wniosków objętych Regulaminem Nr 1. 

    § 3. Tracą moc Zarządzenia: nr 411/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Programu NASZ DOM, Nr 676 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 r., Nr 186/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 maja 2004 r., Nr 331/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 sierpnia 2004 r.) 

    § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych. 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/08/29, odpowiedzialny/a: Piotr Gumowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/29 13:01:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/29 13:01:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 11:11:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 10:47:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 10:46:29 nowa pozycja