Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 205/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2005/04/27

Data wejścia w życie: 2005/05/04


 

ZARZĄDZENIE NR 205/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


    § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 26 pkt 3 skreśla się lit. b,
2) § 27 otrzymuje brzmienie :

“§ 27. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy :

1) rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń małżeństw i zgonów,
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
3) transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
4) aktualizacja aktów stanu cywilnego,
5) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
6) archiwizacja dokumentów stanu cywilnego oraz współpraca z Archiwum Państwowym oraz zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego,
7) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100 - lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku,
8) prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
9) prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.”,

3) w § 53 :

a) w pkt 1 skreśla się lit. e,
b) skreśla się pkt 4.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r.) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2005 roku.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/31, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/31 12:04:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/31 12:04:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/31 12:02:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/31 12:00:55 nowa pozycja