Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 133/05 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych

Data podpisania: 2005/03/08

Data wejścia w życie: 2005/03/08


 

ZARZĄDZENIE NR 133/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 8 marca 2005 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych.

        Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) oraz w związku z § 8 ust. 1 Zasad zlecania realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zasad zlecania realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zm. Zarządzenie Nr 7/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 11 stycznia 2005 roku) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 83/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych w § 1 dodaje się punkty 23–25 w brzmieniu:

“23) Szymon Żyto - Prezes Zachodniopomorskiego Centrum Wolontariatu,
24) Jarosław Choziak - Wiceprezes Zachodniopomorskiej Federacji Sportu,
25) Anna Łukomska - Pracownik Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Pomerania.”

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 83/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/08/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/28 13:20:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/28 13:20:09 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/25 15:24:32 nowa pozycja