Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 97/05 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub ...

Data podpisania: 2005/02/10

Data wejścia w życie: 2005/02/10


 

ZARZĄDZENIE Nr 97/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 10 lutego 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu".

        Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, zm. z 2004 r. Nr 62, poz.577, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), zarządzam, co następuje:


    
§ 1. W zarządzeniu Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” (zm. Zarządzenie Nr 412/04 z dnia 29 września 2004 r.),
§ 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
“opracowania i przekazania Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Skarbnika Miasta, informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku”.

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” (zm. Zarządzenie Nr 412/04 z dnia 29 września 2004 r.), nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          

 

 


UZASADNIENIE

    W § 3 pkt. 4 Zarządzenia Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” (zm. Zarządzenie Nr 412/04 z dnia 29 września 2004 r.) zobowiązano Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego do “opracowania informacji o działaniach władz Miasta w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem celem przekazania jej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej”. 
    Według art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, ze zm.) obowiązek przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej dotyczy jedynie niezwłocznego powiadamiania o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 
    W obowiązujących przepisach prawnych, dotyczących tematyki przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, brak jest podstaw prawnych do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o działaniach podjętych przez władze Miasta w zakresie wprowadzenia ww. instrukcji postępowania.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/08/22, odpowiedzialny/a: Agnieszka Konieczna, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/22 14:53:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/22 14:53:13 nowa pozycja