Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 83/05 w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych

Data podpisania: 2005/02/02

Data wejścia w życie: 2005/02/02


 

ZARZĄDZENIE NR 83/05
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 2 lutego 2005 r.

w sprawie powołania Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych.

        Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) oraz w związku z art. § 8 ust. 1 Zasad zlecania realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zasad zlecania realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zm. Zarządzenie Nr 7/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 11 stycznia 2005 roku) zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuję Prezydencką Radę ds. Organizacji Pozarządowych w składzie:
1) Zygmunt Pyszkowski, Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
2) Aleksandra Białonowicz, Prezes Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich,
3) Danuta Frontczak, Przewodnicząca Oddziału Okręgowego w Szczecinie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
4) Edward Kowalski, Członek Szczecińskiego Oddziału Związku Sybiraków,
5) Daniel Demkiewicz, Członek Klubu Polsko-Japońskiego Centrum Kultury Japońskiej,
6) Lech Wilanowski, Członek Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową,
7) Barbara Jaskierska, Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
8) Krzysztof Musiatowicz, Prezes Centrum Partnerstwa Lokalnego,
9) Irena Daroń, Członek Zarządu Rejonowego Szczecin-Pogodno Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
10) Anna Łukomska, Pracownik Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Pomerania,
11) Antoni Sobolewski, Członek Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość,
12) Anna Ogrodowicz, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku,
13) Tomasz Zalewski, Prezes Towarzystwa Wszechstronnego Rozwoju Pomeranus,
14) Maria Andrzejewska, Prezes Fundacji Balet,
15) Tadeusz Balicki, Prezes Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Szczecinie,
16) Przemysław Kowalewski, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Na Rzecz Praw Zwierząt,
17) Krystyna Łopata, Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,,
18) Jerzy Szwarc, Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego,
19) Piotr Maras, Skarbnik Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego,
20) Daniela Kędzielewska, Prezes Szczecińskiego Klubu Federacji Konsumentów,
21) Anna Łączkowska, Pracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowego w Szczecinie,
22) Iwona Żukiert, Prezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych “ZAFOS”,
23) Barbara Szymańska, Sekretarz Centrum Pomocy Socjalnej przy Stowarzyszeniu Feniks,
24) Szymon Żyto, Prezes Zachodniopomorskiego Centrum Wolontariatu,
25) Jarosław Choziak, Wiceprezes zachodniopomorskiej Federacji Sportu.

    § 2. Prezydencka Rada ds. Organizacji Pozarządowych, o której mowa w § 1 współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

    § 3. 1. Prezydencka Rada ds. Organizacji Pozarządowych ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Rady, na którym zostanie wybrany Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. 
    2. Osoby powołane do składu Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych pełnią swoje funkcje społecznie i z tego tytułu nie przysługuje im wynagrodzenie. 
    3. Terminy posiedzeń Rady wyznacza Prezydent Miasta lub Przewodniczący Rady w porozumieniu z Prezydentem Miasta. 
    4. Rada działa w oparciu o regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów członków Rady. 
    5. Posiedzenia Rady ds. Organizacji Pozarządowych są protokołowane. 
    6. Obsługę organizacyjno – biurową Rady zapewnia Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

    § 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. społecznych.

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/08/21, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/21 15:14:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/21 15:14:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/21 15:13:08 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/21 15:12:41 nowa pozycja