Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 526/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2005/09/21

Data wejścia w życie: 2006/11/14ZARZĄDZENIE NR 526/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 września 2005 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


    § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 438/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie : 
        „2) prowadzenie rejestrów uchwał Rady oraz interpelacji i zapytań radnych”,
2) w § 43 pkt 3 otrzymuje brzmienie : 
        „3) prowadzenie spraw związanych z rejestracją przedpoborowych i poborem”,
3) w § 49 skreśla się pkt 3. 

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 438/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin nie ulegają zmianie. 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/14, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/14 15:43:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/14 15:43:23 nowa pozycja