Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 398/05 w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

Data podpisania: 2005/07/21

Data wejścia w życie: 2005/07/21


Zmiany:
Zarządzenie Nr 582/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2005 r.,
Zarządzenie Nr 716/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 grudnia 2005 r.


ZARZĄDZENIE NR 398/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 lipca 2005 r.

w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone" i „poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone".

        Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, zm. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462, zm. z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 ) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:


    § 1. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w Urzędzie Miasta Szczecin wprowadzam wykazy dokumentów i informacji objętych klauzulami „zastrzeżone" i „poufne", które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:
1) Załącznik Nr 1 - wykaz dokumentów objętych klauzulą „zastrzeżone",
2) Załącznik Nr 2 - wykaz dokumentów objętych klauzulą „poufne".

    § 2. 1. Dokumenty i informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą „zastrzeżone", w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla:
1) prawnie chronionych interesów obywateli,
2) prawnie chronionych interesów jednostki organizacyjnej. 
    2. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą „poufne", w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla:
1) interesów państwa,
2) interesu publicznego,
3) prawnie chronionego interesu obywateli. 
    3. Tajemnicą służbową jest informacja, z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków w Urzędzie Miasta Szczecin. 
    4. Zachowanie tajemnicy służbowej obowiązuje każdego pracownika bez względu na zajmowane stanowisko, rodzaj i miejsce wykonywanej pracy oraz charakter stosunku pracy. 
    5. Zachowanie tajemnicy obowiązuje zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

    § 3. 1. Materiały objęte w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone" i „poufne" winny być oznaczone w sposób określony w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach (Dz. U. Nr 211, poz. 2071). 
    2. Uprawnienie do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową uzyskuje się po wypełnieniu ankiety bezpieczeństwa osobowego, przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i uzyskaniu od niego poświadczenia bezpieczeństwa. 
    3. Ankietę bezpieczeństwa osobowego należy wypełnić w ciągu dwóch tygodni od chwili jej otrzymania. 
    4. W przypadku odmowy wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego, należy niezwłocznie powiadomić o tym Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
    4. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową osobie, wobec której wszczęto zwykłe postępowanie sprawdzające, może wyrazić - w formie pisemnej - Prezydent Miasta. 
    5. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta może wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych osobie nie posiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa. 
    6. Dopuszczenie do pracy, z którą łączy się dostęp do informacji niejawnych poprzedza szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. 
    7. Informacje niejawne opatrzone klauzulami „zastrzeżone" i „poufne" mogą być udostępniane pracownikom tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków służbowych. 
    8. Osoby upoważnione do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową obowiązane są stosować środki zapobiegające ujawnieniu tych informacji osobom nieupoważnionym.

    § 4. 1. Wszystkie dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone", wytworzone na terenie Urzędu Miasta Szczecin muszą zostać niezwłocznie zarejestrowane przez upoważnione osoby w "Dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów". 
    2. Dokumenty objęte klauzulą „zastrzeżone" wpływające i wychodzące z Urzędu Miasta muszą zostać zarejestrowane w „Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą - zastrzeżone -".

    § 5. 1. Wszystkie dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone" winny być przechowywane w miejscach niedostępnych powszechnie, zamykanych na co najmniej jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie. 
    2. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z przetwarzaniem dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" oraz ich zagubieniu albo zniszczeniu należy niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

    § 6. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

    § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 540/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 6 października 2003 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miejskim klauzulami "zastrzeżone" i "poufne" oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" (zm. Zarządzenie Nr 574/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2003 r., Zarządzenie Nr 371/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 1 września 2004 r.). 

    § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2006/09/12, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/13 13:59:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/13 13:59:51 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/13 13:42:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/12 15:50:31 nowa pozycja