Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 745/05 w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2006 roku

Data podpisania: 2005/12/30

Data wejścia w życie: 2005/12/30


ZARZĄDZENIE NR 745/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2006 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz art. 92 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 90, ust. od 1 do 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400) oraz § 3 ust. 6 uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina zmienionej uchwałą Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam listę dotowanych niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, jak w załącznikach nr od 1 do 8 niniejszego zarządzenia.

§ 2.
1) Ustalam listę jednostek ubiegających się o wpis do ewidencji działalności oświatowej i nadanie uprawnień szkoły publicznej, dla których organy prowadzące szkołę złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2006 r., jak w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia,
2) Jednostkom wymienionym w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia dotacja zostanie udzielona pod warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji działalności oświatowej od dnia uzyskania uprawnień szkoły publicznej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 485/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia listy dotowanych niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
--------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zmienionej uchwałą Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, istnieje konieczność ustalenia przez Prezydenta Miasta listy dotowanych niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych i placówek na 2006 rok.
Lista zawiera wykaz niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, którym na podstawie zapisu § 3 ust.1 wskazanej powyżej uchwały przysługuje dotacja oraz wykaz jednostek starających się o wpis do ewidencji działalności oświatowej i nadanie uprawnień szkoły publicznej, dla których na podstawie zapisu § 2 ust. 1 uchwały § 3, ust.2 organy prowadzące szkołę złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2006 r. i którym dotacja udzielona zostanie pod warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji działalności oświatowej od dnia uzyskania uprawnień szkoły publicznej.
Spełnienie przez powyższe jednostki warunków określonych w przedmiotowej uchwale oraz udzielenie im dotacji wynika z zapisu art. 90 ust. od 1 do 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/19 10:20:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/19 10:20:42 nowa pozycja