Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 187/05 zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie

Data podpisania: 2005/04/14

Data wejścia w życie: 2005/04/18


 

ZARZĄDZENIE NR 187/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 kwietnia 2005 r.

zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

        Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 569/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2004 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (zm.: zarządzenie Nr 328/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 sierpnia 2004 r., zarządzenie Nr 505/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 2004 r. ), wprowadza się następujące zmiany:

    1) w § 23:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“3.Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi regulują odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 31 i ust. 32.

b) po ust. 3 wprowadza się ust. 31 w brzmieniu:
“31. Czas pracy gońca wynosi 8 godzin dziennie w przedziale od 7.30 do 18.30.”

c) po ust. 31 wprowadza się ust. 32 w brzmieniu:
“Tygodniowy harmonogram czasu pracy gońca ustala Sekretarz Miasta, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1, ust. 2. i ust. 31.” 

    2) w § 24 po ust. 4 wprowadza się ust. 41 w brzmieniu:
“41. Stanowiska postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w Biurze Obsługi Interesantów czynne są:
1) poniedziałek – 9.00-17.00
2) wtorek – dzień wyłączony z obsługi interesantów
3) środa, czwartek, piątek – 7.30-15.30.”

    § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 569/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (zm.: zarządzenie Nr 328/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 sierpnia 2004 r., zarządzenie Nr 505/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 2004 r.) nie ulegają zmianie.

    § 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości zmiany regulaminu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
    2. Przepisy zarządzenia, o których mowa w § 1 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 18 kwietnia 2005 r. i mają zastosowanie do stosunków pracy nawiązywanych z gońcami. 
    3. Zmianę regulaminu pracy podaje się do wiadomości pracowników poprzez dyrektorów wydziałów (kierowników jednostek równorzędnych) oraz kierownika Filii Urzędu zobowiązanych do zapoznania podległych im pracowników z przepisami regulaminu pracy w terminie 2 dni od dnia doręczenia im zmiany regulaminu.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/30, odpowiedzialny/a: Anetta Kieszkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/31 10:47:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/31 10:47:37 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/30 15:24:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/30 15:22:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/30 15:14:48 nowa pozycja