Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 255/05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu

Data podpisania: 2005/05/20

Data wejścia w życie: 2005/05/20


ZARZĄDZENIE Nr 255/05
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 20 maja 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu

        Na podstawie § 20 ust. l. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w związku z art. 92 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 ) oraz w związku z art. 28 ust. l i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 110 poz. 1189, Nr 115 poz. 1229, Nr 125 poz. 1363, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Nr 166 poz. 1612, z 2004 r. Nr 10 poz. 76, Nr 141 poz. 1492 ), zarządzam co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 457/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu ( zm. Zarządzenie Nr 387/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 września 2004 r. ) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się pkt 5,
2) pkt 15 otrzymuje brzmienie;
     „15) Katarzyna Krauze - Członek - Przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,”
3) pkt 16 otrzymuje brzmienie;
     „16) Rafał Szala - Członek - Przedstawiciel Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.”

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 457/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji projektowej oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu ( zm. Zarządzenie Nr 387/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 września 2004 r. ) nie ulegają zmianie.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2007/11/14, odpowiedzialny/a: Wnuk Wojciech, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/11/14 14:49:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/11/14 14:49:57 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/14 11:17:47 nowa pozycja