Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 478/05 w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

Data podpisania: 2005/08/31

Data wejścia w życie: 2005/08/31ZARZĄDZENIE NR 478/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) w zw. z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020 ) zarządzam, co następuje:


    § 1. Wprowadzam procedurę naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych – stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 478/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

 

Procedura naboru
na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze
w miejskich jednostkach organizacyjnych


§ 1. Cel procedury – ustalenie zasad zatrudniania na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych.

§ 2. Zakres procedury:
1) procedura reguluje zasady naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem zatrudniania na stanowiska kierownicze w:
a) instytucjach kultury,
b) samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
c) publicznych szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
2) procedura określa czynności od przygotowania procedury naboru do wyłonienia kandydata, z wyłączeniem czynności nawiązania stosunku pracy,
3) procedura obejmuje Wydział Organizacyjny, Wydział Informatyki, Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział sprawujący merytoryczny nadzór nad daną miejską jednostką organizacyjną.

§ 3. Właściciel procedury odpowiedzialny za jej aktualizację - Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Akty prawne:
1) Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020), zwana dalej “ustawą o pracownikach samorządowych”.
2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),
3) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ).

§ 5. Przebieg procedury:

1) Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia na kierownicze stanowisko urzędnicze:
a) Dyrektor Wydziału sprawującego merytoryczny nadzór nad daną miejską jednostką organizacyjną zgłasza Prezydentowi Miasta potrzebę zatrudnienia kierownika danej jednostki,
b) zgłoszenie następuje w formie pisemnej nie później niż w terminie 2 miesięcy przed planowanym zatrudnieniem. W sytuacjach szczególnych ww. termin nie obowiązuje.

2) Publikacja ogłoszenia o naborze:
a) w przypadku decyzji o przeprowadzeniu naboru, pracownik ds. kadrowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Referacie Kadr i Szkolenia Wydziału Organizacyjnego przygotowuje treść ogłoszenia o naborze, zgodnie z wymaganiami art. 3a ust. 5 i 6 ustawy o pracownikach samorządowych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do procedury,
b) po zatwierdzeniu treści ogłoszenia przez Prezydenta Miasta, pracownik, o którym mowa w lit. a, przekazuje ogłoszenie Dyrektorowi Wydziału Informatyki oraz Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, zgodnie z art. 3a ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przez okres, o którym mowa w art. 3a ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

3) Postępowanie konkursowe, wstępna weryfikacja ofert i sporządzenie listy kandydatów:
a) Prezydent Miasta w formie zarządzenia powołuje komisję konkursową ds. naboru na dane stanowisko oraz określa zasady, metody i techniki naboru (regulamin konkursu),
b) w skład komisji, o której mowa w lit. a, nie może być powołana osoba wymieniona w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa dokonuje weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych i sporządza listę kandydatów spełniających te wymagania, zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do procedury,
d) po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta listy, o której mowa w lit. c, sekretarz komisji konkursowej - pracownik ds. kadrowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w Referacie Kadr i Szkolenia Wydziału Organizacyjnego przekazuje ją Dyrektorowi Wydziału Informatyki celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 3b ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
e) lista kandydatów spełniających wymagania formalne, pozostanie w Biuletynie Informacji Publicznej do czasu zakończenia procedury naboru,
f) z przeprowadzonego naboru sekretarz komisji konkursowej, o którym mowa w lit. d, sporządza protokół, zgodnie z wymaganiami art. 3c ustawy o pracownikach samorządowych.

4) Upowszechnienie informacji o wyniku naboru:
a) sekretarz komisji konkursowej, o którym mowa w pkt 3d, sporządza informację o wyniku naboru, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 3d ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do procedury,
b) po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta treści informacji o wyniku naboru, sekretarz komisji konkursowej, przekazuje tę informację Dyrektorowi Wydziału Informatyki i Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, zgodnie z wymaganiami art. 3d ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) sekretarz komisji konkursowej zawiadamia na piśmie o wyniku naboru wszystkich kandydatów biorących udział w naborze, którzy nie zostali przyjęci do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze w danej miejskiej jednostce organizacyjnej.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/11/13, odpowiedzialny/a: Aleksandra Ciszewska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/14 09:29:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/14 09:29:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/13 16:03:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/13 15:37:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/13 15:34:09 nowa pozycja