Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 744/05 w sprawie ustalenia listy jednostek, które mogą otrzymać dotację w 2006 roku

Data podpisania: 2005/12/30

Data wejścia w życie: 2005/12/30


ZARZĄDZENIE NR 744/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia listy jednostek, które mogą otrzymać dotację w 2006 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz art. 92 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 90, ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400) oraz § 3 ust. 2 i 6 uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina zmienionej uchwałą Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam listę jednostek mogących uzyskać dotację w 2006 r., które złożyły wniosek o jej udzielenie, otrzymały pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Komisji ds. Edukacji i Kultury, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia:
- poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- placówek oświatowo-wychowawczych.

§ 3. Ustalam listę pozostałych szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia:
- niepubliczne liceum ogólnokształcące bez uprawnień szkoły publicznej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 485/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia listy dotowanych niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
--------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 uchwały Nr XXIV/476/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, zmienionej uchwałą Nr XLII/783/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina, istnieje konieczność ustalenia przez Prezydenta Miasta listy dotowanych niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkół publicznych i placówek na 2006 rok.
Lista zawiera wykaz niepublicznych placówek, które zgodnie z zapisem § 3, ust.2 wskazanej powyżej uchwały mogą otrzymać dotację w 2006 roku; w wymaganym terminie złożyły wniosek o jej udzielenie, oraz zgodnie z § 2 ust.2, pkt. 8) przedstawiły opinię o swojej działalności wydaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz stałą komisję Rady Miasta Szczecina właściwą ds. oświaty.
Lista zawiera również wykaz szkół niepublicznych bez uprawnień szkoły publicznej, które złożyły wniosek o dotację na 2006 r. w wymaganym terminie i które mogą otrzymać dotację na podstawie § 3, ust.2 wskazanej uchwały.
Spełnienie przez powyższe jednostki warunków określonych w przedmiotowej uchwale oraz udzielenie im dotacji wynika z zapisu art. 90 ust. 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/19 10:14:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/19 10:14:15 nowa pozycja