Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 464/05 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przygotowania i redagowania projektów polityk branżowych Strategii Rozwoju Szczecina

Data podpisania: 2005/08/22

Data wejścia w życie: 2005/08/22


 

ZARZĄDZENIE NR 464/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 sierpnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przygotowania i redagowania projektów polityk branżowych Strategii Rozwoju Szczecina

        Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 438/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, oraz w związku z Rozdziałem 7 załącznika do uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 393/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i redagowania projektów polityk branżowych Strategii Rozwoju Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 69/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 marca 2004 r. i Zarządzenie Nr 455/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 października 2004 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:
“§ 1 W celu realizacji Strategii Rozwoju Szczecina wyznaczam osoby odpowiedzialne za opracowanie projektów, przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia, oraz nadzorowanie realizacji polityk branżowych, w tym za:
1) Miejską politykę ochrony środowiska (kod Ś) - Michał Przepiera Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
2) Politykę przestrzenną miasta (kod P) - Zbigniew Paszkowski Architekt Miasta,
3) Politykę utrzymania i rozwoju terenów zielonych (kod Z) - Michał Przepiera Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
4) Politykę poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście (kod B) - Waldemar Przybylski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
5) Politykę edukacyjną miasta Szczecina (kod E) - Elżbieta Masojć Dyrektor Wydziału Oświaty,
6) Politykę wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina (kod K) - Andrzej Oryl Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,
7) Politykę mieszkaniową (kod Mk) - Ryszard Tosiek Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych,
8) Politykę wspierania nauki i szkolnictwa wyższego (kod N) - Urszula Berlińska Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
9) Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (kod O) - Paweł Szczyrski Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
10) Politykę socjalną (kod PS) - Tomasz Lachowicz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
11) Politykę prorodzinną miasta Szczecina (kod R) - Tomasz Lachowicz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
12) Politykę kultury fizycznej i rekreacji (kod S) - Marcin Pracz Dyrektor Wydziału Sportu,
13) Politykę zdrowotną miasta (kod Zd) - Tomasz Lachowicz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
14) Politykę wspierania rozwoju gospodarczego (kod G) - Roman Walaszkowski Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,
15) Politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego (kod I) - Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki,
16) Politykę współpracy międzynarodowej (kod Mn) - Łukasz Pundyk Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych,
17) Politykę promocyjną Szczecina (kod Pr) - Urszula Berlińska Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
18) Politykę transportową (kod T) - Michał Przepiera Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
19) Politykę wspierania rozwoju turystyki (kod Tu) - Urszula Berlińska Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta,
20) Politykę zarządzania strukturami samorządowymi (kod Za) - Krystyna Szpakowska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego.

    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałania bezrobociu.

    § 3. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 393/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 08 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i redagowania projektów polityk branżowych Strategii Rozwoju Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 69/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 02 marca 2004 r. i Zarządzenie Nr 455/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 października 2004 r.) nie ulegają zmianie.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie

Zmiana Zarządzenia ma na celu dostosowanie jego treści do zapisów wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r. zmieniającym Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz zmian na stanowiskach dyrektorów wydziałów.

 


udostępnił: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, wytworzono: 2006/09/20, odpowiedzialny/a: Ewa Dominiak-Górska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/20 12:25:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/20 12:25:50 nowa pozycja