Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 436/05 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Data podpisania: 2005/08/10

Data wejścia w życie: 2005/08/10


 

ZARZĄDZENIE NR 436/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 sierpnia 2005r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 305/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2004 r. (zm. Zarządzenie Nr 363/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 460/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 1/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 stycznia 2005 r., Zarządzenie Nr 205/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 290/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005 r.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 92, poz. 767) oraz Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 92, poz. 766) zarządzam, co następuje :


    § 1. Powołuje się Zespół Roboczy ds. przygotowania wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w składzie:

Przewodniczący Zespołu : - Sekretarz Miasta,
1)   Bohdan Roszkowski
Z-ca Przewodniczącego
2)   Anna Bartczak - Dyrektor Biura Rady Miasta - Urzędnik Wyborczy,
Członkowie:
4)   Krystyna Szpakowska - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
5)   Ewa Słodkowska - Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu,
6)   Agnieszka Marciniak - Dyrektor Biura Obsługi Interesantów,
7)   Elżbieta Masojć - Dyrektor Wydziału Oświaty,
8)   Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki,
9)   Monika Ignatowska - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

    § 2. Zadaniem Zespołu Roboczego jest organizacyjne przygotowanie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

    § 3. 1. Zespół Roboczy działa na podstawie harmonogramu prac dostosowanego do kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
    2. Przewodniczącego Zespołu Roboczego zobowiązuje się do bieżącego informowania Prezydenta Miasta o stanie przygotowań do wyborów.

    § 4. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu do zapewnienia Zespołowi odpowiednich pomieszczeń oraz niezbędnych środków technicznych i materiałów biurowych, a w razie potrzeby również środków transportu.

    § 5. Zobowiązuje się dyrektorów wszystkich wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miejskiego do udzielania Zespołowi niezbędnej pomocy organizacyjnej oraz technicznej.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/09/18, odpowiedzialny/a: Małgorzata Szust, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/18 15:49:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/18 15:49:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/18 15:31:53 nowa pozycja