Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 297/05 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2005 r.

Data podpisania: 2005/06/15

Data wejścia w życie: 2005/06/15


 

ZARZĄDZENIE NR 297/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym na 2005 r.

        Na podstawie art. 80 ust. 3, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r Nr 17 poz 141), art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 214, poz. 1806z 2003r Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art.32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr153 poz. 1271 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), § 3 ust. 1 i 5 Uchwały Nr VII/333/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym dla których Miasto Szczecin, nie jest organem prowadzącym , zmienionej Uchwałą Nr XXV/664/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2000 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, Uchwały Nr XXXV/660/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2005 r. zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam miesięczna dotację z budżetu Miasta na :

1) jednego ucznia w Katolickim Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie w wysokości - 334,60 zł

2) jednego ucznia w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie w wysokości - 347,02 zł

3) jednego ucznia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w wysokości - 263,50 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 stycznia 2005 r.

 

 


U Z A S A D N I E N I E

Ustawa o systemie oświaty w art. 80 ust. 3 i 4 nakłada obowiązek dotowania przez gminę i powiat publicznych szkół , dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym. Kwoty dotacji dla tych szkół ustalono na podstawie §3 ust. 5 Uchwały nr VII/333/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji szkołom publicznym, dla którym organem prowadzącym nie jest Miasto Szczecin oraz budżetu Miasta Szczecina 2005 r. Zatwierdzonego w dniu 23 marca 2005 r. Uchwałą Nr XXXV/660/05 Rady Miasta Szczecina, zgodnie z kalkulacją:

1) DOTACJA NA 1 UCZNIA W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
a) budżet publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2005r. - 52.675.388 zł
b) liczba uczniów w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2005r. – 13119
c) dotacja na 1 ucznia w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Miasto w skali miesiąca 52.675.388 : 13.119 : 12 m-cy = 334,60 zł
d) dotacja na jednego ucznia w katolickim Gimnazjum Św. Stanisława Kostki w skali miesiąca 334,60 x 100 % - 334,60 zł

2) DOTACJA NA 1 UCZNIA W KATOLICKIM LICEUM IM. ŚW MAKSYMILIANA M. KOLBEGO
a) budżet publicznych liceów prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2005r. – 40.446.828zł
b) liczba uczniów w publicznych liceach prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2005r. – 9.713
c) dotacja na 1 ucznia w publicznych liceach prowadzonych przez Miasto w skali miesiąca 40.446.828zł: 9.713 : 12 m-cy = 347,02 zł
d) dotacja na jednego ucznia w katolickim Liceum im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w skali miesiąca 347,02 x 100 % - 
347,02 zł

3) DOTACJA NA 1 UCZNIA W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ PROWADZONEJ PRZY WOJEWÓDZKIM ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
a) budżet publicznej zasadniczej szkoły zawodowej (Ośrodek Dokształcania Zawodowego i Szkoła Rzemiosł) prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2005r. - 1.663.230 zł
b) liczba uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2005r. – 526
c) dotacja na 1 ucznia w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto w skali miesiąca 1.663.230 : 526 : 12 m-cy = 263,50 zł
d) dotacja na jednego ucznia w Zasadniczej Szkole Zawodowej prowadzonej przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w skali miesiąca 263,50 x 100 % - 263,50 zł

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2006/09/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/07 09:39:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/07 09:39:41 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/06 11:42:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/06 11:40:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/06 10:32:58 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/06 10:31:11 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/06 09:28:23 nowa pozycja