Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 184/05 w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM

Data podpisania: 2005/04/13

Data wejścia w życie: 2005/04/13
ZARZĄDZENIE NR 184/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z § 2 Uchwały Nr XL/501/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych (zm. Uchwała Nr XXVI/675/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM otrzymuje brzmienie:
"2. Na regulamin Nr 1 przeznacza się 93 % kwoty budżetu na dany rok, na regulamin Nr 2 - 6% budżetu na dany rok, na regulamin Nr 3 - 1% budżetu na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 3."

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2006/08/29, odpowiedzialny/a: Piotr Gumowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/31 10:48:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/31 10:48:46 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 13:02:21 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:51:09 nowa pozycja