Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r.


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
________________________________________
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Szczecin: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 357724 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245314, faks 91 4245805.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie dotyczy
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.12.40.00-4, 30.12.51.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 1) w części I: 7.000 zł 2) w części II: 3.000 zł w terminie do dnia 11.01.2016 r. do godziny 8:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Zaleca się, aby w tytule przelewu znalazło się wyraźne wskazanie części, na które wnoszone jest wadium oraz wskazanie Wykonawcy, na którego rzecz jest ono wnoszone. Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, powinien wnieść kwotę odpowiadającą sumie wyżej wskazanych kwot wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum: w części I - Jedną główną dostawę. Za dostawę główną zamawiający uzna: dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto w okresie maksymalnie 18-u miesięcy; w części II - Jedną główną dostawę. Za dostawę główną zamawiający uzna: dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, w ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż 25 000 zł brutto w okresie maksymalnie 18-u miesięcy. Jeżeli na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca przedstawi dostawę (umowę) będącą w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, wartość zrealizowanej dostawy (umowy) powinna być nie mniejsza niż odpowiednio 150 000 zł lub 25 000 zł brutto, w okresie maksymalnie 18-u miesięcy. W sytuacji, gdy wykonawca złoży ofertę na obydwie części zamówienia, dla wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w obydwu częściach wystarczającym będzie wskazanie jednej dostawy głównej o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto w okresie maksymalnie 18-u miesięcy. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
1) w przypadku oferowania produktów równoważnych w części I: a) informacje o nazwie producenta oferowanego produktu oraz o numerze lub nazwie raportu z testów wydajności zgodnie z normami ISO/IEC 19752 (dla tonerów monochromatycznych), ISO/IEC 24711 oraz 24712 (dla tuszy do drukarek atramentowych), ISO/IEC 19798 (dla tonerów do drukarek kolorowych), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz, dla każdej pozycji, w której wykonawca oferuje produkt równoważny. W przypadku uznania oferty wykonawcy za najkorzystniejszą w części I, podane w ofercie nr/nazwy raportów muszą być zgodne z nr/nazwami raportów dostarczonymi przed podpisaniem umowy. b) certyfikaty dla producentów wyrobów równoważnych: - jakościowy ISO 9001 (lub równoważny); - środowiskowy ISO 14001 (lub równoważny) Jeżeli materiały eksploatacyjne nie będą objęte wymienionymi certyfikatami lub raportami ciężar udowodnienia, że oferowany produkt jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez zamawiającego w siwz spoczywa na wykonawcy w myśl art. 30 ust. 5 ustawy. 2) w przypadku oferowania produktów równoważnych w części II: a) opis materiału równoważnego zawierający w szczególności informację o nazwie producenta oferowanego produktu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do siwz, oraz informacje, z których wynikać będzie, że dany produkt jest oryginalny oraz zalecany przez producenta sprzętu, w którym ma być stosowany. Ciężar udowodnienia, że oferowany produkt jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez zamawiającego w siwz spoczywa na wykonawcy w myśl art. 30 ust. 5 ustawy.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz asortymentowo-cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a lub 1b do siwz, w zależności od tego, na którą część zamówienia wykonawca składa ofertę; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie dotyczy
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana ta może dotyczyć sytuacji, gdy towar określony w formularzu asortymentowo-cenowym, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w siwz za cenę określoną w ofercie i umowie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2016 godzina 08:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 336 W).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r. Szczegółowy zakres zamówienia w części I zawierający typy sprzętu jakim dysponuje zamawiający, a także maksymalne potrzeby ilościowe zamawiającego, określa formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załączniki 1a do siwz.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.12.51.00-2, 30.12.40.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r. - sprzęt rządowy.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r. Szczegółowy zakres zamówienia w części II, zawierający typy sprzętu jakim dysponuje zamawiający, a także maksymalne potrzeby ilościowe zamawiającego, określa formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załączniki 1b do siwz.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.12.51.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.9.2015.EJ

Szczecin, dnia 22.01.2016 r.

 

Dotyczy: Informacjio wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r.

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

W części I:

 

Oferta nr 4

Nazwa:           CITY BIURO s.c. Bogumił Stojanowski Agnieszka Stojanowska        

Adres: ul. Krasickiego 22, 66 – 460 Witnica

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

 

W części II:

 

Oferta nr 1

Nazwa:           PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna

Adres: ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Punkty

CZĘŚĆ I

Punkty

CZĘŚĆ II

1

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna

ul. Wólczańska 66

90-516 Łódź

74,6 pkt

100 pkt

2

World Trade Technology Polska Sp. z o. o.

ul. Sikorki 23

31 – 589 Kraków

91,8 pkt

nie dotyczy

3

JM DATA s.c.

Jarosław Żebrowski

Maciej Ryciak

ul. Trakt Lubelski 233

04 – 667 Warszawa

nie dotyczy

95,7 pkt

4

CITY BIURO s.c.

Bogumił Stojanowski

Agnieszka Stojanowska

ul. Krasickiego 22

66 – 460 Witnica

100 pkt

nie dotyczy

5

PARTNER XXI - RESPOL Sp. z o.o.

ul. Szczawiowa 71

70-010 Szczecin

82,4 pkt

96,6 pkt

6

P.W. Multikom

ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

45,8 pkt

94,1 pkt

7

alebiuro.com

Wojciech Świdrowski

Al. 11-go Listopada 159

66-400 Gorzów Wlkp.

oferta odrzucona

92,4 pkt

8

HAPRINT TONERY S.C.

Ustowo 40 M/14

70-001 Ustowo

nie dotyczy

96,5 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2015/12/30
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2015/12/30, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Praktyka1, dnia: 2016/11/02 10:05:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Praktyka1 2016/11/02 10:05:36 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2016/01/22 13:13:27 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2015/12/30 14:14:41 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2015/12/30 14:01:29 nowa pozycja