Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie nr 1


 

Szczecin 05.01.2016 r.

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.9.2015.EJ

Nr pisma: MJOG-ZP.271.9.2.2015.EJ

 

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2016 r.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i sprecyzowanie wymagań dotyczących spełniania wymogów przez zaoferowane materiały równoważne.

Zamawiający w SIWZ umieścił zapis:

„2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą w części I zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

1) dokumenty potwierdzające wydajność oferowanych produktów równoważnych, tj. raporty

z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami:

a) ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych;

b) ISO/IEC 19798 dla tonerów do drukarek kolorowych;

c) ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla tuszy do drukarek atramentowych.

Z przekazanych raportów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany produkt równoważny

dedykowany jest maszynie, do której Zamawiający będzie kupował materiały

eksploatacyjne.”

Zapis umieszczony przez Zamawiającego informuje, jakich dokumentów do materiałów równoważnych oczekuje. Natomiast brak wymogu złożenia dokumentacji wskazującej parametry zaoferowanych  materiałów równoważnych na etapie składania ofert umożliwia wykonawcom zaoferowanie produktów posiadających jedynie minimalne parametry jakościowe. Uniemożliwia to także, Zamawiającemu, jak również innym oferentom biorącym udział w postępowaniu, zweryfikowanie ofert na etapie ich oceny i rozpatrywania pod kątem równoważności z materiałami oryginalnymi, spełniania norm wydajności oraz prawdziwości złożonego oświadczenia woli, jakim jest oferta.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających jakość i wydajność oferowanych wyrobów równoważnych, tj.:

- Raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora zawierających wszystkie wymagane przez normy ISO/IEC elementy tj.

 

 • Średnia ilość wydruków
 • Odchylenie standardowe
 • Dolna granica przedziału ufności (90%)
 • Data testowania
 • Liczba testowanych kaset
 • Liczba kaset użytych do obliczeń
 • Typ kasety
 • Czy stosowano procedurę wstrząsania
 • Tryb drukowania
 • Liczba urządzeń użytych w teście
 • Użyty nośnik
 • Format papieru
 • Orientacja podawania papieru
 • System operacyjny
 • Oprogramowanie
 • Wersja sterownika drukarki
 • Wersja strony testowej
 • Kody testowanych wkładów
 • Numery użytych urządzeń
 • Temperatura
 • Wilgotność
 • sposób połączenia komputera z testową drukarką
 • Zestawienie wydajności poszczególnych tonerów z podaniem urządzeń i warunków w jakich odbyło się badanie.

Istnieje duże ryzyko, że materiały nieposiadające takich dokumentów nie będą spełniały wymagań bezawaryjności i jakości wydruku, co w perspektywie może spowodować utrudnienia w realizacji umowy podpisanej z wykonawcą oferującym takie materiały oraz utrudnienia w pracy Państwa placówki, np. powtarzające się  reklamacje, naprawy sprzętu etc.     

Powyższe dokumenty, w przypadku zgody na wymóg ich złożenia, pozwalają Zamawiającemu ocenić jakość i wydajność tych produktów w porównaniu z materiałami oryginalnymi, a także ich kompatybilność, a tym samym zabezpieczyć interes Zamawiającego w postaci oferowania produktów odpowiedniej jakości oraz zgodność zaoferowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Wprowadzenie wymogu złożenia dokumentów również powoduje niezłożenie oferty przez nierzetelnych i nieuczciwych wykonawców, a więc zmniejsza ryzyko zaoferowania materiałów niezgodnych z wymaganiami.

 

Odpowiedź nr 1

 

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2016/01/05, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2016/01/05 14:12:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2016/01/05 14:12:12 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2016/01/05 11:37:43 nowa pozycja