Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie - w podziale na części.


Ogłoszenie nr 628595-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie: Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32131113100000, ul. ul. Wszystkich Świętych 66 , 71457 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 431 58 91, e-mail tjaworska@po.szczecin.pl, faks 91 431 58 91 wew. 21.
Adres strony internetowej (URL): http://www.centrumopieki.szczecin.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.centrumopieki.szczecin.pl/chapter_124000.asp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.centrumopieki.szczecin.pl/chapter_124000.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, pok. nr 01

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: CZĘŚĆ I - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, CZĘŚĆ II - NABIAŁ , CZĘŚĆ III - WARZYWA I OWOCE, CZĘŚĆ IV - MIĘSO, CZĘŚĆ V – RYBY, CZĘŚĆ VI – ARTYKUŁY MROŻONE, CZĘŚĆ VII - PIECZYWO, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określają załączniki nr 1A - 1G do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 03210000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15300000-1
15400000-2
15500000-3
15310000-4
03220000-9
15111100-0
15112000-6
15113000-3
15131130-5
15220000-6
15331100-8
15810000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom - Opis produktów równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta i pojemności/gramatury, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie, zgodnie z pkt 6 Rozdziału XV siwz.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Formularz kalkulacji cenowej według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1A – 1G do siwz, w zależności od tego na którą część/które części wykonawca składa swoją ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ustawy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie tej samej lub lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia produkt z przyczyn niezależnych do Wykonawcy nie będzie dostępny na rynku (zakończenie produkcji i brak produktu o tych parametrach na rynku). Zmiana ta nie będzie powodować zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z § 5 ust. 2 umowy możliwość zamówienia mniejszej ilości poszczególnych produktów, nie mniej jednak niż 70% i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: CZĘŚĆ I - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określają załączniki nr 1A do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 15400000-2, 03210000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: NABIAŁ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: CZĘŚĆ II - NABIAŁ , zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określają załączniki nr 1B do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: WARZYWA I OWOCE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: CZĘŚĆ III - WARZYWA I OWOCE, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określają załączniki nr 1C do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 03210000-6, 03220000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: MIĘSO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: CZĘŚĆ IV - MIĘSO, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określają załączniki nr 1D do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15111100-0, 15112000-6, 15113000-3, 15131130-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: RYBY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: CZĘŚĆ V – RYBY, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określają załączniki nr 1E do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: ARTYKUŁY MROŻONE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: CZĘŚĆ VI – ARTYKUŁY MROŻONE, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określają załączniki nr 1F do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: PIECZYWO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy: CZĘŚĆ VII - PIECZYWO, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wielkość dostaw dla Zamawiającego, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określają załączniki nr 1G do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie 20,00
termin wymiany wadliwego produktu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 


 


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wzór umowy

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 1B

Załącznik nr 1C

Załącznik nr 1D

Załącznik nr 1E

Załącznik nr 1F

Załącznik nr 1G

Załącznik 2 oświadczenie o wykluczeniu wykonawcyOgłoszenie o wyniku postępowania:

 

Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu pn: „Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie- w podziale na części”.

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Cześć I: 75.380,12 zł brutto;

Cześć II: 95.875,86 zł brutto;

Cześć III: 55.160,38 zł brutto;

Cześć IV:85.994,96 zł brutto;

Cześć V: 6.717,90 zł brutto;

Cześć VI: 6.212,85 zł brutto;

Cześć VII: 16.216,64 zł brutto;

        2.     Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i wysokości kary umownej za opóźnienie w dostawie danej partii artykułów oraz terminu wymiany wadliwego produktu:


 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin

Okres gwarancji

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie danej partii artykułów

Termin wymiany wadliwego produktu

1.

Bissa Sp. z o. o.

ul. Usługowa 6a 73-110 Stargard

Część IV

87115,24 zł.

 

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część IV

300 zł.

Część IV

wariant II

 

2.

Warzywa Owoce Adam Chomicz

ul. Inspektorowa 24 71-220 szczecin

Część III

69863,50 zł.

 

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część III

300 zł.

Część III

wariant II

3.

Hurtowania Wielobranżowa ROJAN Sp. J. J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

Część II

113929,80 zł.

Część IV

78615,62 zł.

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część II

300 zł.

Część IV

300 zł.

Część II

wariant II

Część IV

wariant II

4.

Margo ICE GASTRO

Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1j/1B/4

78-132 Grzybowo

Część V

7706,70 zł

Część VI

6243,05 zł

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część V

300 zł.

Część VI

300 zł.

Część V

wariant II

Część VI

wariant II

5.

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1A 66-432 Baczyna

Część III

64025,00 zł.

 

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część III

300 zł.

 

Część III

wariant II


 

 

6.

Złożona oferta NIE DOTYCZY przedmiotowego postępowania.

Część

 

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część

 

Część

 

7.

ZBOREK Z. Kusiak, H. Kusiak Sp. J.

Przecław 150, 72-150 Przecław

Część III

65174,50 zł.

 

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część III

300 zł.

 

Część III

wariant II

 

8.

SPOŁEM PSS

ul. Konstytucji 3-go Maja 18, 72-100 Goleniów

Część VII

23595,10 zł.

 

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część VII

300 zł.

 

Część VII

wariant II

 

9.

AKA Sp. z o. o.

ul. Szczecińska 8/10, 75-120 Koszalin

Część II

88973,39 zł.

 

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część II

300 zł.

 

Część II

wariant II

 

10.

FHU Chem - Aj S. C. Janusz Świerczek, A. Trukawka

ul. Starkiewicza 1a 71-112 Szczecin

Część I

73789,60 zł.

 

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część I

300 zł.

 

Część I

wariant II

 

11.

MADAR Dariusz Watral

ul. Floriana Krygiela 1, 71-001 Szczecin

Część IV

75605,30 zł.

 

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część IV

300 zł.

 

Część IV

wariant II

 

12.

Piekarnia Cukiernia Wojciechowski Przemysław

ul. B. Krzywoustego 70, 70-245 Szczecin

Część VII

30354,25 zł.

 

zgodnie z siwz

zgodnie z siwz

Część VII

100 zł.

 

Część VII

wariant I

 

13.

 

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

Część I

92014,55 zł.

Część II

102608,80 zł.

Część V

6042,50 zł

 

 

Część I

300 zł.

Część II

300 zł.

Część V

300 zł.

Cześć I

wariant II

Część II

wariant II

Część V

wariant II

14.

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

Cześć II

95960,70 zł.

Część V

7088,05 zł.

Cześć VI

8134,45 zł.

 

 

Część II

300 zł.

Część V

300 zł.

Część VI

300 zł.

Część II

wariant II

Część V

wariant II

Część VI

wariant II


 

           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej (forma fax-u i maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

W załączeniu przykładowy wzór OŚWIADCZENIAO PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

 

 

Dotyczy:informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
- w podziale na części”.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano następującą ofertę:

 

W części I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE: Oferta nr 10

Nazwa:                       F.H.U. „CHEM-AJ” S.C.    Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka Adres                              ul. Starkiewicza 1A, 71-112 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części II NABIAŁ: Oferta nr 14

Nazwa: CENTRUM ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO Dariusz Łobacz
 
Adres                                    ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części III WARZYWA I OWOCE: Oferta nr 5

Nazwa:                       HANDEL HURTOWY Dariusz Łukasiewicz
 
Adres                                    ul. Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części IV MIĘSO: Oferta nr: 11

Nazwa:                       MADAR Dariusz Watral
Adres                          ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części V RYBY: Oferta nr: 13

Nazwa:                       SEMI Przemysław Fiedorowicz
Adres                          ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części VI ARTYKUŁY MROŻON: Oferta nr: 4

Nazwa:                       Margo Ice Gastro Damian Lewandowski
Adres                          ul. Nadmorska 1j/1B/4, 78-132 Grzybowo

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części VII Pieczywo: Oferta nr: 8

Nazwa:                       Społem PSS
Adres                          ul. Konstytucji 3-go Maj 18, 72-100 Goleniów

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

CZĘŚĆ I: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

FHU Chem - Aj S. C. Janusz Świerczek, A. Trukawka

ul. Starkiewicza 1a                                    71-112 Szczecin

60

20

20

100

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,

48,12

20

20

88,12

 

CZĘŚĆ II: NABIAŁ

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Hurtowania Wielobranżowa ROJAN Sp. J. J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30,

78-120 Gościno

50,50

20

20

90,50

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,

55,60

20

20

95,60

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

 71-115 Szczecin

60

20

20

100

„AKA” Sp. Z o.o.

ul. Szczecińska 8-10

75-120 Koszalin

OFERTA ODRZUCONA

 

CZĘŚĆ III: WARZYWA I OWOCE

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Warzywa Owoce Adam Chomicz

 ul. Inspektorowa 24

 71-220 szczecin

54,98

20

20

94,98

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska  1A                              66-432 Baczyna

60

20

20

100

ZBOREK Z. Kusiak, H. Kusiak Sp. J.

Przecław 150,

72-150 Przecław

58,94

20

20

98,94

 

 

CZĘŚĆ IV: MIĘSO

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Bissa Sp. z o. o.

ul. Usługowa 6a          

73-110 Stargard

52,07

20

20

92,07

Hurtowania Wielobranżowa ROJAN Sp. J. J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30,

78-120 Gościno

57,70

20

20

97,70

MADAR
Dariusz Watral

ul. Floriana Krygiera 1,

71-001 Szczecin

60

20

20

100

CZĘŚĆ V: RYBY

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Margo ICE GASTRO Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1j/1B/4                                 78-132 Grzybowo

47,04

20

20

87,04

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,

60

20

20

100

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

 71-115 Szczecin

51,15

20

20

91,15

 

CZĘŚĆ VI: ARTYKUŁY MROŻONE

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Margo ICE GASTRO Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1j/1B/4 78-132 Grzybowo

60

20

20

100

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

 71-115 Szczecin

46,05

20

20

96,05

CZĘŚĆ VII: PIECZYWO

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

SPOŁEM  PSS

ul. Konstytucji 3-go Maja 18, 72-100 Goleniów

 

 

60

 

 

20

 

 

20

100

Piekarnia Cukiernia Wojciechowski Przemysław

ul. B. Krzywoustego 70, 70-245 szczecin

 

 

46,63

 

 

0

 

 

0

46,63

 

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/12/07
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem