Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU EKO - SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY W 6 SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN przy Szkole Podstawowej Nr3 w Szczecinie, ul. Reymonta 23.


Szczecin: WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU EKO - SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY W 6 SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN przy Szkole Podstawowej Nr3 w Szczecinie, ul. Reymonta 23.
Numer ogłoszenia: 306326 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Szkoła Podstawowa nr 3 im.Juliusza Słowackiego , ul. Reymonta 23, 71-276 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 487 30 32, faks 91 487 30 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU EKO - SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY W 6 SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN przy Szkole Podstawowej Nr3 w Szczecinie, ul. Reymonta 23..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU EKO - SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY W 6 SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN przy Szkoły Podstawowej Nr3 w Szczecinie, ul. Reymonta 23. Kod PCV 45 112710-5 -Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą WYKONANIE OGRODU W RAMACH PROJEKTU EKO - SZKOŁY PROGRAM EDUKACYJNY W 6 SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN na terenie Szkoły Podstawowej Nr3 w Szczecinie, ul. Reymonta 23 wg projektu architekta krajobrazu , oraz stanu zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.11.27.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna pracę polegającą na zagospodarowaniu terenów zielonych wraz z robotami nawierzchniowymi (np.: parki, zieleńce, publiczne tereny zieloni miejskiej, tereny rekreacyjne, w tym place zabaw, tereny zielone towarzyszące placówkom oświatowym, ośrodkom wypoczynkowym lub zabudowie mieszkaniowej) o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda, (Zamawiający za zagospodarowanie terenu zieleni uzna prace, które uwzględniają wykonanie elementów małej architektury, np. ławki, kosze, wiaty, kompostowniki, pojemniki do segregacji odpadów, poidełka dla ptaków).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykazie, że dysponuje lub będzie dysponował : a) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Oraz b) minimum jedną osobą do kierowania pracami w zieleni posiadającą wykształcenie wyższe ogrodnicze lub rolnicze i minimum 2 - letnie doświadczenie w branży zieleniarskiej w zakresie zakładania i pielęgnacji terenów zielonych. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie ( w przypadku o którym mowa w rozdz. XIV pkt 5 siwz.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy. 1) Zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, 2) Zmiana terminu wycinki drzewa w przypadku stwierdzenia obecności czynnych gniazd ptasich. 3) Zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji. przedmiotu umowy ( np. urzędowa stawka podatku VAT ) . 4) Zmiany wynikające ze zmiany osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w trakcie trwania budowy w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, pod warunkiem spełnienia zapisów z SIWZ. 5) Zmiany wynikające ze zmniejszenia wynagrodzenia w związku ze zmianę sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej. 6) Zamawiający wykona wycenę robót budowlanych, o których mowa w pkt.4 w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: a) stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu b) koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu c) zysk Kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu. d)ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. d) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 2. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Reymonta 23 71-276 Szczecin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.09.2012 godzina 14:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Reymonta 23 71-276 Szczecin..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:EKO-SZKOŁY - Program edukacyjny realizowany w 6 szkołach na terenie Miasta Szczecin Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Budżetu Miasta Szczecin..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;

Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Załącznik nr 6  – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;

Załącznik nr 7  – wzór umowy;

Załącznik nr 8  – dokumentacja projektowa z przedmiarem robót

Załącznik nr 8a – plansza 1 do projektu 

Załącznik nr 8b – plansza 2 do projektu 

Załącznik nr 8c – plansza 3 do projektu 

Załącznik nr 8d – plansza 4 do projektu 

Załącznik nr 8e – plansza 5 do projektu 

Załącznik nr 8f – plansza 6 do projektu 

Załącznik nr 9  – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

Załącznik nr 10 – przedmiar robót

Załącznik nr 11 – wzór tablicy informacyjnejOgłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.k. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia. Art. 93 ust. 1 pkt. 4  Prawo  zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2012/08/20
udostępnił: Szkoła Podstawowa nr 3, wytworzono: 2012/08/20, odpowiedzialny/a: Bogusława Wojciechowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2014/03/12 14:09:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2014/03/12 14:09:11 modyfikacja wartości
Joanna Czyż 2012/09/05 13:52:25 modyfikacja wartości
Joanna Czyż 2012/08/20 15:10:52 modyfikacja wartości
Joanna Czyż 2012/08/20 14:58:54 nowa pozycja