Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Zakup energii elektrycznej dla 487 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych


28/08/2013    S166    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2013/S 166-288461

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
pl. Armii Krajowej 1
Osoba do kontaktów: Madlena Gruszka
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914351109
E-mail: mgruszka@mjog.szczecin.pl
Faks: +48 914245805

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: jednostka budżetowa

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zapewnienie należytego funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecin

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
POLSKA

Teatr Lalek „Pleciuga”
pl. Teatralny 1
71-405 Szczecin
POLSKA

Teatr Współczesny
ul. Wały Chrobrego 3
70-500 Szczecin
POLSKA

Dom Kultury „13 Muz”
pl. Żołnierza Polskiego 2
70-551 Szczecin
POLSKA

Dom Kultury „Słowianin”
ul. Korzeniowskiego 2
70-211 Szczecin
POLSKA

Szczecińska Agencja Artystyczna
al. Wojska Polskiego 64
70-479 Szczecin
POLSKA

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Hoene-Wrońskiego 1
71-302 Szczecin
POLSKA

Dom Kultury „Klub Skolwin”
ul. Stołczyńska 163
71-868 Szczecin
POLSKA

Muzeum Techniki i Komunikacji
ul. Niemierzyńska 18a
71-441 Szczecin
POLSKA

Ośrodek Teatralny „Kana”
pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
70-521 Szczecin
POLSKA

Trafostacja Sztuki
ul. Świętego Ducha 4
70-205 Szczecin
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zakup energii elektrycznej dla 487 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kod NUTS PL424

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla 487 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy wynosi 21 999 MWh (21 999 286 kWh), w tym:
— energia rozliczana całodobowo w grupie G11, C11, C21, B21 - 18 468 599 kWh
— energia rozliczana w grupie szczytowej C12a, C22a, B22 - 767 411 kWh
— energia rozliczana w grupie pozaszczytowej C12a, C22a, B22 - 1 660 561 kWh
— energia rozliczana w grupie dziennej G12, C12b, C22b - 673 848 kWh
— energia rozliczana w grupie nocnej G12, C12b, C22b - 428 867 kWh

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.1.2014. Zakończenie 31.12.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium należy wnieść w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 7.10.2013 r. do godziny 8:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 06.89.625 j.t. z późn. zm.),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 06.89.625 j.t. z późn. zm.)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 – 4 i 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.
3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ppkt 3 stosuje się odpowiednio.
5) Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

MJOG-ZP.271.9.2013.MG

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7.10.2013 - 08:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 7.10.2013 - 09:00

Miejscowość:

Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 336W

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Dodatkowo do oferty wykonawcy powinni dołączyć następujące dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz potwierdzające, że Wykonawca posiada generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji (GUD) energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Miasto Szczecin;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2. Zmiany umowy:
Zaoferowane przez Wykonawcę ceny ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany ustawy o podatku akcyzowym,
c) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wolumenu energii w trakcie realizacji umowy nie więcej niż o 10 %.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26.8.2013

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Gmina Miasto Szczecin – Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
pl. Armii Krajowej 1, PL-70-456 Szczecin, Tel.: +48 914351109
attn: Madlena Gruszka. E-mail: mgruszka@mjog.szczecin.pl. Fax  +48 914245805.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu) „Zakup energii elektrycznej dla 487 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

III 2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamiast:
3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 06.89.625 j.t. z późn. zm.),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 06.89.625 j.t. z późn. zm.)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Powinno być:
3. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.),
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III 1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

Wadium należy wnieść w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 7.10.2013 r. do godziny 8:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Powinno być:

Wadium należy wnieść w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 11.10.2013 r. do godziny 8:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast:                                07/10/2013      08:30

Powinno być:                       11/10/2013      08:30

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:                                07/10/2013      09:00

Powinno być:                       11/10/2013      09:00

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.09.2013 r.


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.9.2013.MG                             

Szczecin, dnia 28.10.2013 r.

Dotyczy:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej dla 487 punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Nazwa (firma): ENEA S.A.

Siedziba i adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta nr 3 uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1

„CORRENTE” Sp. z o.o.

Ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki

97,98 pkt

2

Energa Obrót SA

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

95,81 pkt

3

ENEA S.A.

Ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

100 pkt

4

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al. M.J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna

98,58 pkt

5

PKP Energetyka S.A.

Ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

oferta odrzucona

6

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin

94,16 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/08/28
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2013/10/28, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:33:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:33:32 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/10/28 11:36:12 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/10/28 11:35:27 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/10/28 11:34:24 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/09/18 13:57:17 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/08/28 10:18:53 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/08/28 09:37:53 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2013/08/23 11:43:33 nowa pozycja