Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Remont elewacji budynku administracyjnego przy ul. Czesława 9 w SzczecinieSzczecin: Remont elewacji budynku administracyjnego przy ul. Czesława 9 w Szczecinie - I Etap
Numer ogłoszenia: 352188 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku administracyjnego przy ul. Czesława 9 w Szczecinie - I Etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont elewacji budynku administracyjnego przy ul. Czesława 9 w Szczecinie I Etap. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 1289, decyzją DZ-4200/20/O/95 z dn. 17.07.1995 r. 3.Zakres zamówienia obejmuje: 1)Roboty rozbiórkowe i demontażowe , obejmujące: a)usunięcie pasa betonowego wokół ścian zewnętrznych budynku, szerokości 70-100 cm, b)rozbiórkę studzienek doświetlających wokół budynku, zbadanie gruntu celem ustalenia doboru systemowych studzienek chłonnych i ewentualnej przyczyny zawilgocenia ścian. c)odkopanie ścian zewnętrznych budynku w celu wykonania izolacji pionowej ścian. d)zbicie tynku zewnętrznego z muru i rozbiórka posadzki i demontaż wpustu - zejście do piwnicy od podwórka ( elewacja pł. - wschodnia ). e)rozbiórka konstrukcji zadaszenia z blachy przy zejściu do piwnicy, balustrady stalowej - elewacja półn. - zach, f)demontaż ościeżnic i okien piwnic, poddasza, klatki schodowej, na parterze (skrzydło wschodnie) i jednego okna od podwórka (skrzydło zachodnie), g)demontaż krat zabezpieczających ze studzienek doświetlających. 2)Roboty remontowe i montażowe obejmujące: a)wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych poniżej terenu, w tym: oczyszczenie powierzchni ścian, dezynfekcja muru, ułożenie nowego tynku, izolacja wysokoplastyczna, docieplenie ścian piwnic styropianem o grubości 5 cm, na głębokości 1,0 m poniżej terenu, b)wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej muru na całej długości metodą iniekcji ciśnieniowej, c)wykonanie nowych studzienek doświetlających, na poziomie posadzki piwnicy, w tym: hydroizolacja pionowa ścian od strony gruntu, przykrycie studzienek wyczyszczonymi, zabezpieczonymi antykorozyjnie i pomalowanymi farba alkilową, zdemontowanymi kratami stalowymi, założenie wpustów żeliwnych o średnicy 100 mm osadzonych ze spadkiem w dnie studzienek, odwodnienie studzienek do gruntu poprzez dobranie systemowe studzienek chłonnych, d)wykonanie następujących robót budowlano - montażowych w zejściu do piwnicy od podwórka- elewacja pł. - wsch.: w miejsce zbitego tynku ułożenie tynku wapienno - trasowego, zmycie schodów betonowych wodą pod ciśnieniem, w zejściu do piwnicy przeczyszczenie wpustu piwnicznego, wykonanie betonowej posadzki z betonu B-20, montaż wpustu żeliwnego o średnicy 100 mm w posadce zejścia do piwnicy, dwukrotne malowanie farbami do betonu schodów i posadzek, e)wykonanie następujących robót budowlano - montażowych w zejściu do piwnicy, elewacja pł. - zach.: uzupełnienie ścian - nadmurowanie z cegły licowej balustrady, malowanie farbą alkidową i uzupełnienie balustrad stalowych, dwukrotne malowanie farbami do betonu schodów i posadzek, przeczyszczenie wpustu, f)montaż ościeżnic i okien drewnianych w kolorze białym. Okna stylizowane na wzór istniejących z szybą pokrytą powłoką niskoemijsyjną i powłoką ograniczającą nagrzewanie od słońca. Okna stylizowane na wzór istniejących z szybą pokrytą powłoką niskoemijsyjną i powłoką ograniczającą nagrzewanie od słońca..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.21.00-2, 45.32.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 6000 złotych w terminie do dnia 30.10. 2009 r. do godziny 09:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone w; 1)pieniądzu - przelewem na konto Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie Nr 96 1020 4795 0000 9902 0151 9677. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia, 5. spełniają następujące warunki dodatkowe tj.: 1) dysponują lub będą dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.). 2) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, a polegających na wykonywaniu remontu, prac konserwatorskich, restauratorskich, o wartości min. 200 tys. zł. brutto każda. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów. 4.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5.Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt 3, posiadają wymagane uprawnienia tj. 1) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, 2)ważne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień składania ofert), 3)oświadczenie o odbytej przez kierownika robót budowlanych na budowie przy zabytkach nieruchomych praktyki zawodowej co najmniej 2 letniej lub zaświadczenie o kwalifikacjach wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności. W ww w oświadczeniu należy podać nazwę i lokalizację zabytku oraz termin odbytej praktyki. 6. Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ponadto wykonawcy powinni dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1.Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2. odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdz. III pkt 1 siwz). 3.Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 4. Harmonogram rzeczowo - kosztowy; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, 71-504 Szczecin, ul. Czesława 9, pok. 21 A.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2009 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, pok. nr 24.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


siwz

zal nr 1

zal nr 2

zal nr 3

zal nr 4

zal nr 5

gwarancja

zal nr 6a

6a1

6a2

6a3

6a4

6a5

6a6

6a7

6a8

6a9

6a10

6a11

6a12

6a13

6a14

6a15

6a16

6a17

6a18

6a19

6a20

6a21

6a22

6a23

6a24

6a25

6a26

6a27

6a28

6a 29

zal nr 6b

zal nr 6cOgłoszenie o wyniku postępowania:

 
Gmina Miasto Szczecin – Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej
ul. Czesława 9
70 – 504 Szczecin
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont elewacji budynku administracyjnego przy ul. Czesława 9 w Szczecinie I Etapdokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę nr 2. tj.
Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o.o.,
Siedziba i adres:           ul. Chrzanowskiego 23 B, 87-100 Toruń
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium oceny ofert „cena”. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 
W postępowaniu tym zostały złożone dwie oferty. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 

 

Nr oferty
Nazwa (firma)
Siedziba i adres
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena
nr 1
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „PERFEKT” Spółka Jawna,
Mirosław Barwina i Piotr Wawrowski
ul. Smolańska 3
            70-026 Szczecin
68,90
nr 2
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o.o.,
ul. Chrzanowskiego 23 B
87-100 Toruń
100,00
 
 
 
Szczecin, dnia 3 listopada 2009 r.
 
 
 
 
 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:


 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/10/09
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/10/09, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 12:13:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 12:13:18 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/11/03 12:55:12 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/10/09 13:26:30 nowa pozycja