Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przebudowa pomieszczeń pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, elektrotechniki i elektroniki, konstrukcji i układów mechatronicznych oraz pracowni nauki montażu instalacji elektrycznych


ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACYJNE
ul. Hoża 6 w Szczecinie

Na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwana dalej ustawą.)

ogłasza przetarg o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:
„Przebudowę pomieszczeń pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni konstrukcji i układów mechatronicznych oraz pracowni nauki montażu instalacji elektrycznych w budynku warsztatów szkolnych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Hożej 6 w Szczecinie”

I. Podstawowy zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup nabiału.
Kod CPV: 45000000-7, 45214220-8, 45311000-0, 45310000-3
II. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia 25 dni od dnia przekazania placu budowy.
III. Warunkiem udziału w przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do dnia 01 września 2010r. do godziny 0930 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym, Szczecin ul. Hoża 6, pokój 24W (budynek OKP)
IV. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zce.szczecin.pl lub w siedzibie zamawiającego pok. nr24W (budynek OKP) w godz. 900 -1400.
Do bezpośredniego kontaktu z oferentami upoważniony jest:
Piotr Rejner tel. 091 431 61 01, lub 692 56 35 19

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 września 2010r. o godzinie 1000 w sali nr 104 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym w Szczecinie.
VI. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty
VII. Kryterium oceny ofert: cena - 100%
VIII. Termin związania z ofertą: 30 dni

IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Ogłoszenie przekazano do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu 18 września 2010r.
SIWZ i załączniki:
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – Wykaz prac podobnych
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.
Załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót
Kosztorys – montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W
Specyfikacja techniczna Wykonania Robót i Odbioru Robót w Zakresie Instalacji Elektrycznych – pracownia 2-3W
  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2010/08/19
udostępnił: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, wytworzono: 2010/08/19, odpowiedzialny/a: Piotr Rejner, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/11/14 09:23:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/11/14 09:23:55 modyfikacja wartości
Piotr Rejner 2010/08/19 11:31:13 modyfikacja wartości
Piotr Rejner 2010/08/19 10:16:01 modyfikacja wartości
Piotr Rejner 2010/08/19 09:10:29 nowa pozycja