Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń basenu, hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) przy ul. Rydla 49 w Szczecinie


Szczecin: Dostawa i montaż wyposażenie pomieszczeń basenu, hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49
data zamieszczenia: 30.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Sportowego , ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4885288, 4487222, faks 091 4885288.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.cks.szczecin.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenie pomieszczeń basenu, hali sportowej oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.42.00.00-8, 37.48.20.00-0, 39.11.30.00-7, 37.44.20.00-8, 42.99.50.00-7, 39.53.00.00-6, 38.62.20.00-1, 33.19.21.50-8, 44.61.41.00-8, 39.51.54.00-9, 32.34.00.00-8, 33.15.00.00-6, 33.15.50.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Opis oferowanego wyposażenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ celem wykazania zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rydla.cks.szczecin.pl/Przetargi-ab93-816.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 70-783 Szczecin sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 70-783 Szczecin sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zgodnie z 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Gmina Miasto Szczecin – Centrum Kształcenia Sportowego, 70-424 Szczecin ul. Mazurska 40 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BASENU, HALI SPORTOWEJ ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH (PAWILON E) W CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO UL. RYDLA 49” Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 4 złożoną przez:
Firma (nazwa): Interplastic Roger Żółtowski
Siedziba i adres: Tuchom 146, 80-209 Chwaszczyno

Uzasadnienie wyboru:wyżej wymieniony wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.

Liczba punktów w kryterium „cena”: 100 punktów
Streszczenie i oceny porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1:

Firma (nazwa): Klubben Polska Sp. z o.o.
Siedziba i adres:  85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 30
Liczba punktów w kryterium „cena”: 99,53 punktów.

Oferta nr 2:

Firma (nazwa): ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz
Siedziba i adres: 85-374 Bydgoszcz, ul. Wierzbowa 3
Liczba punktów w kryterium „cena”: 90,63 punktów.

Oferta nr 3:

Firma (nazwa): Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński
Siedziba i adres:  61-621 Poznań, Oś. Kosmonautów 1/17
Liczba punktów w kryterium „cena”: 94,58 punktów.

W związku z tym, że nie wykluczono żadnej z ofert oraz żadna oferta nie została odrzucona, umowa w sprawie ww. postępowania może zostać zawarta niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (art.94 ust. 2 pkt. 3).           


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Mazurska 40, 70 - 424 Szczecin
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń basenu, hali sportowej, oraz pomieszczeń przynależnych (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49.
Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informujemy, iż w wyniku postępowania przetargowego na dostawę i montaż wyposażenia zamawiający zawarł, w dniu 15 grudnia 2011r., umowę z Interplastic Roger Żółtowski, Tuchom 146, 80-209 Chwaszczyno.
Wartość umowy brutto: 324 891,66 zł zł.
Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.10 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2011/11/30
IV
udostępnił: Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, wytworzono: 2011/11/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/06/29 12:39:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/06/29 12:39:39 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/12/16 09:55:14 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/12/09 13:56:40 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/11/30 12:08:10 modyfikacja wartości
Marcin Kowalewski 2011/11/30 12:03:01 nowa pozycja