Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Dostawa i montaż okien PCV


Szczecin: Dostawa i montaż okien PCV
Numer ogłoszenia: 211941 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja , ul. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4333504 w. 114, faks 091 4489541.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs6.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż okien PCV.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 95 okien PCV w Zespole Szkół Nr 6 im. M.Reja przy ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 najważniejszych robót budowlanych. Za najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna wymianę stolarki okiennej budynku o wartości prac brutto nie mniejszej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osobą posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca planuje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 6 siwz,). W przypadku oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 2.Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; 2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 3.Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić: 1) W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): a)stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego, b)koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne dla województwa zachodniopomorskiego, c)zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny dla województwa zachodniopomorskiego, d)ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. e)nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 4.Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: 1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji) Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 5.Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 4. 6.Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy. 7.Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 2, 3, 4 i 5 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 8.W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. 9.Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11711.asp?soid=6762874C2964422EA82709A20AFDE274
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 6 im. M.Reja, ul. gen. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, pok. nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 6 im. M.Reja, ul. gen. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, pok. nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


1. SIWZ
2. Zał 1 - oferta cenowa
3. Zał 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Zał 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej
5. Zał 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
6. Zał 5 - wykaz prac
7. Zał 6 - wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonanywaniu zamówienia
8. Zał 7 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień
9. Zał 8 - wzór umowy
10. Zał 8a - oświadczenie wykonawcy
11. Zał 8b - warunki gwarancji
12. Zał 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
13. Zał 10 - opis techniczny
14. Zał 11 - przedmiar robótOgłoszenie o wyniku postępowania:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 ul. Gen. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin zgodnie z art. 92 Ustawy z 29.01.2004 Prawa Zamówień Publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż okien PCV komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.    IDEAL OKNA Sp. z o.o.
Ul. Królewiecka 215
82-300 Elbląg
uzyskując 100% w kryterium oceny, tym samym wygrywając przetarg

2.    PPUH OKNO-NOWE S.j.
Ul. Związkowa 5
66-200 Świebodzin
uzyskując 76,82. % w kryterium oceny.

3.    PPHU TEOKNA s.c.
Dzikowo 56
78-60 Wałcz
uzyskując 71,75. % w kryterium oceny.

4.    EURO OKNA-PLUS Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 82B
37-300 Leżajsk
Uzyskując 66,47  % w kryterium oceny.

5.    OKNO-BROS   Artur Brose Zakład Produkcyjny
Ul. Buszczaka 13
64-800 Chodzież
Uzyskując 64,98 % w kryterium oceny.

6.    PERFEKT – Lubelska Fabryka Okien
Ul. Mełgiewska 99
20-234 Lublin
Uzyskując  54,1 % w kryterium oceny.

7.    MARKIZ SERWIS -   Marcin Abramczyk
Ul. Cukrowa 49
71-004 Szczecin
uzyskując 39,34 % w kryterium oceny.

Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust 1 pkt 2
AM OKNA  Sp. z o.o. Sp. k.
        ul.  17 stycznia
        64-400 Międzychód

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. M.Reja,  ul. gen. Sowińskiego 3 , 70-236 Szczecin zgodnie z art. 94 ust.3 Ustawy z 29.01.2004  Prawa  Zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę i montaż okien PCV  komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty po odstąpieniu od podpisania umowy przez   IDEAL OKNA Sp. z o.o., Ul. Królewiecka 215, 82-300 Elbląg

1. PPUH OKNO-NOWE S.j.
Ul. Związkowa 5
66-200 Świebodzin
uzyskując 100 % w kryterium oceny.
 
2. PPHU TEOKNA s.c.
Dzikowo 56
78-60 Wałcz
uzyskując 93,40. % w kryterium oceny.
 
3. EURO OKNA-PLUS Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 82B
37-300 Leżajsk
Uzyskując 86,53  % w kryterium oceny.
 
4. OKNO-BROS   Artur Brose Zakład Produkcyjny
Ul. Buszczaka 13
64-800 Chodzież
Uzyskując 82,24 % w kryterium oceny.
 
5. PERFEKT – Lubelska Fabryka Okien
Ul. Mełgiewska 99
20-234 Lublin
Uzyskując  70,42% w kryterium oceny.

6.  MARKIZ SERWIS -   Marcin Abramczyk
Ul. Cukrowa 49
71-004 Szczecin
uzyskując 51,2 % w kryterium oceny.

Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust 1 pkt 2
AM OKNA  Sp. z o.o. Sp. k.
ul.  17 stycznia
64-400 Międzychód

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU OKNO-NOWE S.j., Związkowa 5, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122227,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 118463,49

 • Oferta z najniższą ceną: 90998,50 / Oferta z najwyższą ceną: 231339,00

 • Waluta: PLN.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/10/11
udostępnił: Zespół Szkół nr 6 im Mikołaja Reja, wytworzono: 2013/10/11, odpowiedzialny/a: Emilia Drążek, wprowadził/a: Agata Zwolankiewicz, dnia: 2014/08/29 18:38:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agata Zwolankiewicz 2014/08/29 18:38:14 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2013/11/18 10:06:41 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2013/11/06 09:50:15 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2013/11/06 09:49:10 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2013/11/05 13:37:12 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2013/10/11 12:20:58 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2013/10/11 12:05:06 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2013/10/11 12:04:02 modyfikacja wartości
Emilia Superlak 2013/10/11 11:07:43 nowa pozycja