Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.sp54szczecin.edupage.org

 

Szczecin: Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 292610 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Janusza Korczaka , ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4345004, faks 91 4345004.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp54szczecin.edupage.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje przebudowę otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie oraz stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-7, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1) W części I - 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych) 2) W części II - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 24.09.2014r. do godziny 10.00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia powinien zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na którą składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna: pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych o wartości brutto minimum 100 000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych). Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć roboty branży ogólnobudowlanej i roboty branży elektrycznej (dwie branże razem jako jedna robota budowlana) bez określenia udziału poszczególnych rodzajów branż w całkowitej wartości pracy. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz b) minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Warunek dotyczy wyłącznie składających oferty do części I. - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz b) minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Warunek dotyczy wyłącznie składających oferty do części I. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o których mowa w Rozdziale XV pkt 7 siwz)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; 2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego. 3. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić: 1) W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): a) stawka roboczogodziny R - średnia dla województwa zachodniopomorskiego, b) koszty pośrednie Kp (R+S) - średnie dla województwa zachodniopomorskiego, c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - średni dla województwa zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 4. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: 1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji) Zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w pkt. 3. 5. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1, nastąpi na zasadach wskazanych w pkt. 3. 6. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy. 7. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w pkt. 2, 3, 4 i 5 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp54szczecin.edupage.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka, ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin, pok. 34 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka, ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin, pok. 34 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie robót remontowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakres zamówienia obejmuje:wykonanie wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej, oraz wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w zakresie tynków, malowania, wymiany drzwi, posadzek z płytek gresowych, okładzin ścian z glazury, wymiany balustrad schodowych i krat, oraz montażu osłon grzejnikowych, we wskazanych w załączniku (skorygowanej tabeli pomieszczeń) pomieszczeniach szkoły.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 120.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: remont posadzek z wykładziny rulonowych PCV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakres zamówienia obejmuje: remont posadzek z wykładzin rulonowych PCV, wraz z wykonaniem robót towarzyszących : rozbiórki starych posadzek, rozbiórki warstw wyrównawczych, uzupełnienie podkładów pod posadzki, gruntowanie podkładów, wyrównanie powierzchni posadzek masami samopoziomującymi, montaż wykładzin rulonowych PCV z wywinięciem na ściany, zgrzewanie wykładzin. W/w roboty należy wykonać we wskazanych w załączniku (skorygowanej tabeli pomieszczeń) pomieszczeniach szkoły.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 120.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 Lista załączników:


Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka

70–426 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9

www.sp54szczecin.edupage.org

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Szczecin, dnia 06.10.2014r.

 

Znak sprawy: SP54/02/14                                                                                     

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym wtrybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie”.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę:

W części I:

Oferta nr 2

Nazwa (firma), siedziba i adres:                                                       MAGNUM-SERVICE Sp. z o.o.

                                                                                                          ul. Unisławy 19/6

                                                                                                          71-413 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

F.H.U. GEKO

ul. Welecka 4

72-006 Mierzyn

98,66%

2.

MAGNUM-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Unisławy 19/6

71-413 Szczecin

100%

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLDECO” S.C. Andrzej Jakubiak vel Wojtczak Ryszard Mazan,

ul. Małopolska 57/7

70-514 Szczecin

85,41%

4.

TARAN Sp. z o.o.

ul. Bociania 40

71-696 Szczecin

98,58%

5.

P.B.  INTERBUD Sp. z o.o.

ul. Łyskowskiego 16

71-641 Szczecin

90,31%

 

W części II:

Oferta nr 3

Nazwa (firma), siedziba i adres:                                                        EKOFLOR Sp. z o.o.

                                                                                                          ul. Wrocławska 9

                                                                                                          55-100 Trzebnica

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta nr 3 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma)

siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1.

F.H.U. GEKO

ul. Welecka 4

72-006 Mierzyn

59,60%

2.

MAGNUM-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Unisławy 19/6

71-413 Szczecin

67,58%

3.

EKOFLOR Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 9

55-100 Trzebnica

100%

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane „POLDECO” S.C. Andrzej Jakubiak vel Wojtczak Ryszard Mazan,

ul. Małopolska 57/7

70-514 Szczecin

65,61%

5.

TARAN Sp. z o.o.

ul. Bociania 40

71-696 Szczecin

54,10%

6.

P.B.  INTERBUD Sp. z o.o.

ul. Łyskowskiego 16

71-641 Szczecin

49,06%


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 292610-2014 z dnia 2014-09-03 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje przebudowę otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia...
Termin składania ofert: 2014-09-24


Szczecin: Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 224503 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 292610 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Janusza Korczaka, ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4345004, faks 91 4345004.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku szkoły Podstawowej nr 54
w Szczecinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.40.00.00-7, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie (wykonanie wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:17.10.2014 roku

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MAGNUM-SERVICE Sp. z o.o., ul. Unisławy 19 lok.6, 71-413 Szczecin, kraj /woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 549 446,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 624 922,26
 • Oferta z najniższą ceną: 624 922,26
 • Oferta z najwyższą ceną: 731 670,16
 • Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:Przebudowa otworów wejściowych w szatni i remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie (remont posadzek z wykładzin rulonowych PCV)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:14.10.2014 roku

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EKOFLOR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica, kraj /woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 331 733,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 300 594,20
 • Oferta z najniższą ceną: 300 594,20
 • Oferta z najwyższą ceną: 612 631,04
 • Waluta:PLN.

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2014/09/03
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem