Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłów gazowych, kotłów olejowych i węzłów cieplnych w obiektach Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2010 r.


Szczecin: Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłów gazowych, kotłów olejowych i węzłów cieplnych w obiektach Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2010 r.
Numer ogłoszenia: 237201 - 2009; data zamieszczenia: 09.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4233011, 4233398.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłów gazowych, kotłów olejowych i węzłów cieplnych w obiektach Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2010 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów i konserwacji oraz napraw kotłów gazowych, kotłów olejowych i węzłów cieplnych w obiektach Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2010 r. Zakres wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia obejmuje wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłów gazowych zlokalizowanych w 10 obiektach , kotła olejowego zlokalizowanego w jednym obiekcie i węzłów cieplnych zlokalizowanych w 5 obiektach Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie w 2010 r. w celu zapewnienia ciągłej sprawności działania układu grzewczego. Wykaz obiektów, rodzaje kotłów gazowych, olejowych i węzłów cieplnych zawarty został w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.11.00-7, 50.72.10.00-2, 76.10.00.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5. spełniają następujące warunki dodatkowe: 1) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 2) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją kotłów gazowych, o mocy 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, 3) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia dozoru sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW, 4) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa, 5) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do eksploatacji aparatury kontrolno - pomiarowej i urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt 2) i ppkt 3), 6) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do eksploatacji aparatury kontrolno - pomiarowej i urządzeń sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt 4) 7) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna świadczenie przez okres nie krótszy jak 12 miesięcy usług obejmujących przeglądy i konserwacji kotłów gazowych, paliwowych i węzłów cieplnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt 3, posiadają wymagane uprawnienia tj: 1) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji; 2) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją kotłów gazowych, o mocy 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, 3) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej ciepła powyżej 50 kW na stanowisku dozoru; 4) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa na stanowisku eksploatacji; 5) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją aparatury kontrolno - pomiarowej i urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt 2) i ppkt 3) na stanowisku eksploatacji; 6) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją aparatury kontrolno - pomiarowej i urządzeń sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt 4) na stanowisku eksploatacji. 6. Wykaz wykonanych prac podobnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden ww. wykaz. 7. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz i formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 1 a siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2) odpowiednie pełnomocnictwa, Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdz. III pkt 1 siwz), 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://bip.um.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, pok. nr 21 A.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2009 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, ul. Czesława 9, pok. nr 24.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki:


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/12/09
IV
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2009/12/09, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/08/23 11:47:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/08/23 11:47:14 modyfikacja wartości
Elżbieta Marciniak 2009/12/09 12:11:18 nowa pozycja