Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań jednostek komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Całodobowe stróżowanie oraz utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości połozonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39


Gmina Miasto Szczecin,

w imieniu której działa

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Zakład Budżetowy

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami)

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE

ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

 

„Stróżowanie oraz utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonej

w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39”.

 

1.      Przedmiot zamówienia:

Całodobowe stróżowanie oraz utrzymanie czystości wewnątrz obiektu  położonego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39

 

2.      W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

a)      utrzymania czystości wewnątrz budynku,

b)      stróżowania,

c)     przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż. oraz zarządzeń zamawiającego,

d)     niezwłocznego zgłaszania zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenia,

e)      usuwania wszelkich usterek powstałych z winy wykonawcy w trakcie wykonywania usługi,

f)       informowania zamawiającego o wszystkich wydarzeniach mogących mieć wpływ na jakość i termin wykonywania usług,

g)      bieżącej kontroli osób wykonujących usługi w jego imieniu i jakości tych usług,

h)      niezwłocznego usunięcia usterek zgłoszonych przez zamawiającego dotyczących jakości świadczonych usług,

 

3.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż 01.12.2007 r. do dnia 31.12.2008 r.

4.       CPV: 74700000-6; CPV: 74722000-6;  CPV: 93411300-5 

5.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

7.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy);

e)      spełniają następujące warunki dodatkowe:

1.       zrealizowali lub realizują w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

1)       co najmniej dwie prace polegające na utrzymaniu czystości wewnątrz obiektu  o wartości nie mniejszej niż 70 tys. zł każda oraz

2)       co najmniej dwie prace polegające na stróżowaniu, obsłudze portierni lub ochronie mienia o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 50 tys. zł.

      Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy w jednej wykazanej pracy zawierać się będą ww. elementy (np. jedna praca obejmie zarówno utrzymanie czystości wewnątrz obiektu, jak i stróżowanie, obsługę portierni lub ochronę mienia),

 

2.  są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. zł.

 

 oraz którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty:

1)      Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do  SIWZ.

2)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3)  Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5)  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i  odbiorców,  według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

6)  Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 tys. zł. W przypadku upływu ważności polisy przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy na tych samych warunkach  i przedłożenia zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

7)   Ofertę cenową.

8)   Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku składania oferty  wspólnej.

 

8.      Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 26A (cena: 10,00 zł) lub na stronie internetowej bip.um.szczecin.pl

10.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.  Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.500,00 (słownie: jednego tysiąca pięciuset) złotych, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do dnia 16.11.2007 r. do godz. 10:00.

12.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 16.11.2007 r. do godz. 10:00.

13.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przy  ul. Czesława 9 w Szczecinie, pok. 26A.

14.  Do kontaktów z oferentami uprawniona jest p. Agata Czerkawska-Biel, tel. 091 423 30 11, pok. 26A, w godz. 10:00–12:00.

 

 

 

Szczecin, dnia 8 listopada 2007 r.

 


SIWZ

Załączniki:

- 1

- 2

- 3

- 4Wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający:                                                                              Szczecin, dnia 22 listopada 2007 r.

Gmina Miasto Szczecin

Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej

Zakład Budżetowy

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

 

 

 

 

O G Ł O S Z E  N I E

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. , na:

 

 

STRÓŻOWANIE WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ OBIEKTU BIUROWEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 39 W SZCZECINIE

 

 

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. Z 2006 R., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

Wybrano ofertę firmy:

 

DGP DOZORBUD

ul. N. M. Panny 5e

59 – 220 Legnica

 

 Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca zaoferował 14.640,00  zł brutto w skali 1. m-ca.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/11/08
udostępnił: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2007/11/08, odpowiedzialny/a: Tomasz Lachowicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2008/06/05 14:29:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2008/06/05 14:29:40 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2007/11/22 11:31:20 modyfikacja wartości
Agata Czerkawska-Biel 2007/11/08 10:43:28 nowa pozycja