Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77481146

Aktualna strona: 1086691

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy


 

 


Numer ogłoszenia: 188865 - 2008;

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin, ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, fax 091 4245104.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie. 2. Kod CPV 45214200-2. 3. Zakres zamówienia obejmuje: rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej, budowę budynku dwu-kondygnacyjnego (sala gimnastyczna, kuchnia i stołówka) wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskiem sportowym jak również modernizację istniejącego budynku szkoły. 4. Podstawa wykonania robót (załącznik Nr 7, 8 do niniejszej siwz). 1) Projekt budowlano- wykonawczy p.n.: Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie, wykonany przez Biuro Projektowe - PLAN IPRO POLSKA z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 25a w Koszalinie. a) Projekty budowlane: - Projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniami - Projekt budowlany i wykonawczy zieleni - Projekt budowlany architektury z uzgodnieniami - Projekt budowlany konstrukcji - Projekt technologiczny stołówki z uzgodnieniem - Projekt technologiczny sali sportowej, biblioteki, pokoju lekarza - Projekt budowlany-wewnętrzna instalacja co i wentylacja - Projekt budowlany-wewnętrzna instalacja wod-kan i cwu - Projekt budowlany-kotłowni opalanej gazem Q=154kW - Projekt budowlany-wewnętrznej instalacji gazowej - Projekt budowlany-Przyłącze kanalizacji sanitarnej i technologicznej - Projekt budowlany-wewnętrzne instalacje elektryczne oraz zewnętrzne sieci elektroenergetyczne i oświetlenie terenu - Projekt budowlany -dróg wewnętrznych, parkingów i chodników. - Projekt budowlany- terenowych urządzeń sportowych - Projekt budowlany rozbiórki b) Projekty wykonawcze: - Projekt wykonawczy architektury - Projekt wykonawczy konstrukcji - Projekt wykonawczy- instalacja co i wentylacja - Projekt wykonawczy- wewnętrzna instalacja wod-kan i cwu - Projekt wykonawczy- kotłowni opalanej gazem Q=154kW - Projekt wykonawczy- kanalizacji deszczowej - Projekt wykonawczy- wewnętrznej instalacji gazowej - Projekt wykonawczy -wewnętrznej instalacji elektrycznej - Projekt wykonawczy -zewnętrznych sieci elektroenergetycznej i oświetlenia zewnętrznego - Projekt wykonawczy -przyłącze kanalizacji sanitarnej i technologicznej - Projekt wykonawczy - dróg wewnętrznych, parkingów i chodników - Projekt budowlany- terenowych urządzeń sportowych 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB). 5. Dostępność dokumentów przetargowych: Dokumenty przetargowe tj. siwz wraz z załącznikami nr od 1 do 9 znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego, adres podany jest w ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku zakupu dokumentacji w wersji drukowanej - cena za komplet wynosi: 5.856 zł w tym 22 % VAT. 6. Organizacja budowy. 1) Organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego, magazynowego dla własnych potrzeb - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych (tablica budowy, tablice ostrzegawcze, zabezpieczenie wykopów itp.). 3) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 4) Ogrodzenie placu budowy (Zamawiający wymaga, aby ogrodzenie było wykonane z elementów trwałych i jednorodnych na całym obwodzie np.: siatka lub przęsła z desek na słupkach, elementy prefabrykowane ogrodzeń, panele ogrodzeniowe itp.). Ogrodzenie placu budowy musi charakteryzować się jednorodnością zastosowanego materiału, trwałością i estetyką przyjętą dla ogrodzeń budowlanych. Przed ustawieniem ogrodzenia należy uzyskać akceptację zamawiającego. 7. Warunki wykonawstwa. 1) Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, postanowieniami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, przyjętą przez zamawiającego technologią i wymogami poczynionych uzgodnień. 2) Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia. Zmiana osób pełniących funkcje nadzoru technicznego na budowie w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowej zgody zamawiającego. 3) Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego. 4) Przed wbudowaniem materiałów należy inspektorowi nadzoru przedstawić źródło ich wytwarzania oraz dokumenty wymienione w pkt 3 celem stwierdzenia zgodności ich właściwości z dokumentacją projektową i (STWiORB). 5) Prowadzenie prac budowlanych nie może zakłócić funkcjonowania szkoły. Wykonawca powinien przewidzieć częściowe prowadzenie prac w systemie dwu zmianowym. Powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej. 8. Warunki finansowania. 1) Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą cenową. 2) Rozliczenie rzeczowo-finansowe przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru robót w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych (załącznik nr 6 do niniejszej siwz) za zakończone elementy robót. 3) Wykonawca będzie wystawiał dla zamawiającego faktury VAT, nie częściej niż raz w miesiącu, do wysokości 90% wartości poszczególnych rodzajów robót opisanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Pozostałe 10 % zostanie wypłacone po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 4) Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z § nr 10 umowy (stanowiącej załącznik nr 5 lub 5a do niniejszej siwz). 5) Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 9. Warunki ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia zawarte są w § 14 umowy (stanowiącej załącznik nr 5 lub 5a do niniejszej siwz). 10. Klauzule dodatkowe. 1) Wykonawca w terminie 14 dni po podpisaniu umowy przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo- finansowy robót. 2) Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. Nr39 poz.251) z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek udokumentować zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 3) Sprawy sporne, o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego rozpatrywane będą przez sąd właściwy rzeczowo w Szczecinie.II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) dysponują minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami: w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, b) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna następujący komplet prac: A) wybudowanie kompletnego budynku sali gimnastycznej w technologii tradycyjnej, B) wykonanie boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wypełnionej piaskiem kwarcowym, na podbudowie przepuszczalnej ( z kruszywa), C) wykonanie boiska z nawierzchnią poliuretanową, na podbudowie betonowej. Poszczególne prace wymienione w literach A),B),C) mogą być wykonane w jednym zamówieniu, lub w oddzielnych zamówieniach. c) posiadają dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 500.000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr2 do niniejszej siwz: a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 3) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów. 8) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 7), posiadają wymagane uprawnienia t.j. uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego. 9) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście dysponuje wykonawca w ramach linii kredytowej), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację banku składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

  SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2008 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.08.2008

   

 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 135 000,00 zł. (słownie sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 03.09.2008 r. do godziny 10 30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego..

   

   

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Szczecin: Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 31 przy ul. Bałtyckiej 1a w Szczecinie


 • SIWZ

   Zal. nr 1 - oferta cenowa

  Zal. nr 2 - oświadczenie

  Zal. nr 3 - wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia

  Zal. nr 4 - wykaz prac podobnych

  Zal. nr 5 - wzór umowy

  zal. nr 5a - wzór umowy z udziałem podwykonawców

  Zal. nr 6 - Tabela Elementów Rozliczeniowych

  Zal. nr 7 - dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze)

  Zal. nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  Zal. nr 9 - przedmiary robót  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych

  - w postępowaniu nie złożono zadnej oferty.


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/08/13
  Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
  © Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin