Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowęulic Żołędziowej, Zakątek i Tarniny na osiedlu Zdroje w Szczecinie


Sprawa Nr:  41/D/PN/07                                                                            

Gmina Miasto Szczecin

Wydział Inwestycji Miejskich

Pl. Armii Krajowej nr 1 , 70-456 Szczecin

na podstawie Ustawy z dn 29.01.04r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 ) zwanej dalej ustawą

ogłasza przetarg nieograniczony O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 na:

 

  „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Żołędziowej, Zakątek i Tarniny na Osiedlu Zdroje w Szczecinie”

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  będzie zamieszczona na stronie internetowej: 

http:\\bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp

Ponadto siwz  można uzyskać w Wydziale Inwestycji  Miejskich w pok. nr 150 I (1501)- 

Iwona Zdanowicz ,  tel. nr 091 42-45-489 ,  w godz. 9.00 ÷ 12.00.

2. Przedmiot zamówienia

   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:

      1)   Wykonanie mapy zasadniczej w skali 1: 500

2)      Projekt regulacji terenowo-prawnych.

3)      Projekt zagospodarowania terenu

4)      Projekty budowlano-wykonawcze branży drogowej, elektroenergetycznej, wod.-kan.

5)      Opracowania dot. oddziaływania inwestycji na środowisko

6)      Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie

7)      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

8)   Dostarczenie dokumentacji w wersji pisemnej i wersji elektronicznej.

        3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub ofert częściowych.

        4. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia

             W terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy Wykonawca złoży

              kompletne wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,

             decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

      W terminie 3 miesięcy od daty uzyskania ww. decyzji Wykonawca przekaże

        kompletną  dokumentację projektową i złoży kompletny wniosek o

        uzyskanie pozwolenia na budowę.

         5. Warunki udziału w postępowaniu . 

            W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z

             postępowania na  podstawie art. 24 ustawy i spełniający warunki określone w

             art.22 ust. 1 ustawy , którzy wykażą:          

-   iż dysponują minimum po jednej osobie posiadającej wymagane uprawnienia budowlane do projektowania: w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie  sieci elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan. oraz , że osoby te przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

- iż wykonali w okresie ostatnich trzech lat minimum dwie prace projektowe podobne do przedmiotu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (np. referencje).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonych przez wykonawców oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

  6. Kryterium oceny ofert

      cena -  100 %

  7. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

      Urząd Miasta Szczecin, Wydział Inwestycji Miejskich

- składanie ofert:  do dnia  18.07.2007r.   do godz. 10:00 w pok. Nr 149E

- otwarcie ofert:        dnia  18.07.2007r.    o  godz. 10:30 w pok. Nr 151

  8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania

        ofert.                                                    

                           

 


SIWZ

zal1

zal2

zal3

zal4

zal5

zal6

zal6a

zal6b

zal7Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

     Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano  ofertę na kwotę brutto 146 400,00 zł firmy:

           

Uzasadnienie prawne: Ustawa z dnia 29.01.2004 r.(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 ze zm.)   

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z wymogami SIWZ Rozdział XI pkt 1 jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Przedstawiona oferta uzyskała maksymalną ilość pkt, tj. 100.

 

 

 

 

Zakład Budownictwa

Drogowego i Ogólnego 

ul. Ptasia 2B/33

65-520 Zielona Góra


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

uowa nr C.R.UM 4123/2007 zawarta w dniu 09.08.2007 r. z firmą DROGBUD


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/07/11
IV
udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2007/07/11, odpowiedzialny/a: Tadeusz Żabiński, wprowadził/a: Iwona Zdanowicz, dnia: 2007/09/07 12:18:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Zdanowicz 2007/09/07 12:18:38 modyfikacja wartości
Iwona Zdanowicz 2007/07/31 10:48:12 modyfikacja wartości
Iwona Zdanowicz 2007/07/11 09:35:40 nowa pozycja