Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77481162

Aktualna strona: 1086693

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Gminę Miasto Szczecin


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Miasto Szczecin
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Pl. Armii Krajowej 1
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Gminę Miasto Szczecin
 
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest realizacja wypłat przekazów pieniężnych na świadczenia rodzinne na rzecz osób wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin.
 
2.      Kod CPV 64121100-1
 
3.      Zakres zamówienia obejmuje:
1)           Doręczanie przekazów dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ilości około 2.000 przekazów i kwocie 300.000 zł. miesięcznie.
2)           Zapewnienie obsługi kasowej niezrealizowanych, niedoręczonych przekazów
3)           Podstawą realizacji zamówienia przez Wykonawcę będzie:
a)      Przelanie na konto Wykonawcy kwoty środków pieniężnych na realizację przekazów,
b)     Przekazanie Zamawiającemu zestawienia przekazów pieniężnych zawierającego co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, lub pobytu osoby uprawnionej do wypłaty oraz kwotę do wypłaty, adnotację o doręczeniu.
c)      Kwota świadczenia może być wypłacona wyłącznie adresatowi, z zastrzeżeniem lit. d i e.
d)     Kwota świadczenia może być wypłacana także osobie posiadającej jednorazowe pisemne upoważnienie udzielone przez adresata i potwierdzone przez pracownika socjalnego Zleceniodawcy imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątką nagłówkową Gminy Miasto Szczecin.
e)      Kwota świadczenia może być wypłacona także osobie posiadającej pisemne upoważnienie okresowe udzielone przez adresata na czas określony, nie przekraczający 3 miesięcy i potwierdzone przez pracownika socjalnego Zleceniodawcy imienną pieczątką i podpisem oraz pieczątka nagłówkową Gminy Miasto Szczecin.
f)       Wykonawca zobowiązany jest wypłacić przekaz adresatowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania od zamawiającego zestawienia wypłat i środków pieniężnych na wypłaty.
g)      W przypadku nieobecności adresata w miejscu zamieszkania lub pobytu przekaz będzie awizowany jeden raz. Od następnego dnia po awizowaniu adresat będzie mógł odebrać przekaz w punkcie kasowym wskazanym przez Wykonawcę na awizie. Wykonawca powinien na awizie wskazać adresatowi punkt kasowy do odbioru przekazu.
h)      Świadczenie nie podjęte przez adresata w terminie 7 dni od ich awizowania zostaną zwrócone do Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ponownego awizowania.
 
4.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pokój 336 K, lub z Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl/showpage?chapter=11710
 
5.   W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie dokumentów wymaganych w siwz.
6.      Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1)   Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy.
2)   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)   Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
 
7. Inne dokumenty wymagane w ofercie:
1)     oferta cenowa (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument)
2)     odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

3)    oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

4)        oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca zapewni obsługę kasową niezrealizowanych, niedoręczonych przekazów polegająca na wypłatach świadczeń w minimum  czterech punktach na terenie Miasta Szczecinz tym zastrzeżeniem, że na lewobrzeżnej części Szczecina muszą znajdować się trzy punkty kasowe a na prawobrzeżnej jeden

 
8.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 
9.    Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
 
10.  Termin wykonania zamówienia - od dnia 1 marca 2008 do 31 grudnia 2008 r.
 
11.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 336 EF (III p.) Termin składania ofert upływa dnia 6 lutego 2008 r. o godz. 10.00
 
12.  Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 06 lutego 2008 r., o godz. 10.15 w pokoju nr 336 G (III p) Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1.
 
13.  Termin związania ofertą - 30 dni.
 
14.  Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
 
15.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 stycznia 2008 r.
 
16.  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Adrian Guranowski, tel. (091) w godz. 9.00 – 15.00, fax (091) 4245 671 (czynny całą dobę).

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2. Załącznik 1 oferta cenowa

3. Załącznik 2 oświadczenie wykonawcy 

4. Załacznik 3 oferowana liczba punktów obsługi

5. Załacznik 4 wykaz prac podobnych 

6. Załącznik 5 Wzór umowy  (załączniki do umowy: zał 1  zał 2  zał 3  zał 4  zał 5Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MIASTO SZCZECIN
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
pl. Armii Krajowej 1 
70 – 456 Szczecin
 
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI:
 
„Przyjmowanie i wypłatę przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Gminę Miasto Szczecin.
 
 
Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), podaje się informację na temat wyników przetargu nieograniczonego na wymienione powyżej zamówienie publiczne:
 
 
-         wybrano ofertę wykonawcy:
Poczta Polska Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy w Szczecinie
Al. Niepodległości 41/42, 70-405 Szczecin
 
 
-         cena zaproponowana przez wykonawcę w ofercie składa się łącznie z dwóch składników:
1)      stałego w kwocie 3,76 zł. brutto od jednego zrealizowanego przekazu pieniężnego (słownie: trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy),
2)       prowizji w wysokości 0,8% brutto (słownie: osiem dziesiątych procenta) od przyjętej kwoty jednego zrealizowanego przekazu.
 
-         informacja o ocenie i punktacji ofert
 
Numer oferty
Nazwa oferenta
Liczba pkt w kryterium Cena
Razem
1
Poczta Polska Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy w Szczecinie
Al. Niepodległości 41/42, 70-405 Szczecin
100 pkt.
100 pkt.

 -         uzasadnienie:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz zaproponował cenę, która nie przekracza kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację zamówienia.

 
-          Informacja o ofertach odrzuconych oraz o przyczynach odrzucenia
Nie odrzucono żadnej oferty
 
-          Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania o zamówienie publiczne i przyczynach wykluczenia 
Nie wykluczono żadnego wykonawcy
 

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/01/23
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin