Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77905557

Aktualna strona: 1093118

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin – dokończenie zadania inwestycyjnego


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp

 

--------------------------------------------------------------------------------


Szczecin: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin - dokończenie zadania inwestycyjnego
Numer ogłoszenia: 16667 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, faks 91 4245104.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin - dokończenie zadania inwestycyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje DOKOŃCZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO: budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu: Moje Boisko - ORLIK 2012.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 21.02.2013 r. do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane (prace podobne) polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych i zero groszy brutto) każda praca podobna. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wykazana przez wykonawcę, dotycząca wyżej wskazanych warunków, wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: 1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a)konstrukcyjno - budowlanej, b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wyżej wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; 2)przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wskazanych w pkt 1 lit. a oraz pkt 2, jednakże tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla tych stanowisk. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wykazana przez wykonawcę, dotycząca wyżej wskazanych warunków, wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1)Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: a)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny; b)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta; c)Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni; d)Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 2)Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: a)Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com); b)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny; c)Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm; d)Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia; e)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 3)opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 8 SIWZ); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, sporządzony w oparciu o pozycje rodzaju robót i ilości robót wymienione w Przedmiarach robót dołączonych do SIWZ przez Zamawiającego stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy. 2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; 2) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi inspektor nadzoru. 3) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: wystąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 4) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych Moje Boisko - Orlik 2012 lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w sytuacji, gdy : 1) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem. Wyliczenie kosztu robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu, obowiązujące w województwie zachodniopomorskim. W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 2) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, a nie ujętych w pozycjach przedmiarów robót dostarczonych przez Zamawiającego. Na te roboty zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według następujących zasad: a) pozycja kosztorysowa robót zostanie ustalona na podstawie nakładów według KNR, a w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego; b) cena jednostkowa będzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu, obowiązujące w województwie zachodniopomorskim. Nowa pozycja wraz z ceną jednostkową i kosztem robót zostaną wprowadzone do umowy na podstawie pisemnego aneksu. 3) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 4) W toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w przedmiarze robót sporządzonym przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c.. Rozliczenie i wypłata podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu umowy, po wprowadzeniu stosownych zmian aneksem do umowy. 4. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. 5.Zmiana osoby kierownika budowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania opisane w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2013 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac. Przewidywany termin przekazania terenu budowy: miesiąc kwiecień 2013 r. 2.Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 16667-2013 z dnia 2013-01-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje DOKOŃCZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO: budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin. Przedmiotowa...
Termin składania ofert: 2013-02-21
________________________________________
 

Numer ogłoszenia: 25255 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16667 - 2013 data 31.01.2013 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
• W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 21.02.2013 r. do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.


• W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 04.03.2013 r. do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2013 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 16667-2013 z dnia 2013-01-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje DOKOŃCZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO: budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin. Przedmiotowa...
Termin składania ofert: 2013-02-21

--------------------------------------------------------------------------------


Numer ogłoszenia: 29905 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16667 - 2013 data 31.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 21.02.2013 r. do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego..
W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 25.03.2013 r. do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2013 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)..

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 16667-2013 z dnia 2013-01-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje DOKOŃCZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO: budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin. Przedmiotowa...
Termin składania ofert: 2013-02-21

--------------------------------------------------------------------------------


Numer ogłoszenia: 106938 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16667 - 2013 data 31.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4245102, fax. 91 4245104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 21.02.2013 r. do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 03.04.2013 r. do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2013 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2013 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
 

 


 

 


 

 

 


 Lista załączników:

Załącznik nr 8 dokumentacja projektowa [198 MB]Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/8/13                                                                                                                                         Szczecin, dnia 2013-05-15

Dotyczy: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 27a, 71-730 Szczecin – dokończenie zadania inwestycyjnego.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

 

Nazwa (firma):ELWA Przedsiębiorstwo Budowlane s.c. Elżbieta i Waldemar Kosińscy

ul. Gdańska 40 70-660 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

(kryterium 100% cena)

 

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB

Marek Andrych,

ul. 9 Maja 21/4, 74-101 Gryfino

Oferta odrzucona

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „REMONT” Męczyński Stanisław,

ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin

Oferta odrzucona

3

ELWA Przedsiębiorstwo Budowlane S.C.

Elżbieta i Waldemar Kosińscy,

ul. Gdańska 40, 70-660 Szczecin

100 pkt

4

ELBUD Spółka Cywilna        

Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak

ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin

Oferta odrzucona


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2013/01/31
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin