Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77453388

Aktualna strona: 1086284

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Remont dachu skrzydeł bocznych budynku Urzedu Miasta Szczecin przy Pl. armii Krajowej 1 - etap C


SPRAWA NR : 3/R/PN/08


GMINA MIASTO SZCZECIN
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH
PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN
Podstawa prawna :Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwana dalej ustawą oraz Zarządzenie nr 371/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 07.07.2006r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej ( zm. Zarządzenie nr 33/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 22.01.2007 r., Zarządzeniem Nr 156/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2007 r. i Nr 330/07 z dnia 15 czerwca 2007r.)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.:

„REMONT DACHU SKRZYDEŁ BOCZNYCH BUDYNKU URZĘDU MIASTA SZCZECIN, PL. ARMII KRAJOWEJ 1 – ETAP C”

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Remont dachu skrzydeł bocznych budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1– etap C.
Kod CPV 45.26.00.00-7.
2.Zakres robót:
Zakres zamówienia obejmuje roboty konstrukcyjno – budowlane i instalację odgromową dla skrzydła zachodniego - etap C, a w szczególności:
11) Roboty demontażowo- likwidacyjne:
a) demontaż istniejącego pokrycia ceramicznego;
b) demontaż istniejących łat dachowych;
c) demontaż wymagających naprawy elementów konstrukcyjnych więźby dachowej;
d) demontaż istniejących opierzeń i obróbek blacharskich oraz bocznych ścianek lukarn
dachowych, obłożnych blachą ;
e) demontaż instalacji odprowadzającej wody opadowe w obrębie dachów
f) demontaż okien lukarn do przeprowadzenia robót remontowych;
g) demontaż drabinek przeciwśniegowych;
h) rozbiórka trzonów kominowych ponad połacią dachową ;
i) demontaż uszkodzonych i nieczynnych pionów wentylacyjnych;
j) demontaż istniejącej instalacji odgromowej w obrębie dachu;
k) oczyszczenie stalowej konstrukcji nośnej dachu ze starych powłok malarskich
2) Roboty budowlane ( wymiany, naprawy, konserwacja, zabezpieczenia i nowe roboty):
a) wymiana pokrycia ceramicznego z kryciem dachówką karpiówką podwójnie
w koronkę wraz z wymianą łacenia oraz obłożenie dachówką ścianek bocznych lukarn;
b) wykonanie krycia wstępnego w dachach ceramicznych z folii paroprzepuszczalnej na
łatach drewnianych;
c) naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej poprzez ociosywanie elementów porażonych korozją biologiczną , wymianę uszkodzonych odcinków lub całych elementów konstrukcyjnych, wzmocnienie elementów o przekrojach osłabionych, likwidację deformacji elementów , naprawę węzłów konstrukcyjnych, uszczelnienie pęknięć wzdłużnych w elementach i naprawę rozwarstwień;
d) wykonanie impregnacji elementów drewnianych;
e) wymiana opierzeń i obróbek blacharskich;
f) wymiana systemu rynien i niezbędnych rur spustowych wraz z odtworzeniem koszy zlewnych na stalowe , malowane proszkowo;
g) remont stolarki okiennej osadzonej w lukarnach dachowych;
h) montaż stalowych żaluzji we wskazanych oknach;
i) wymiana okienek wyłazowych;
j) montaż i uzupełnienie drabinek przeciwśniegowych;
k) przemurowanie trzonów kominowych ponad połaciami dachowymi z wykonaniem betonowych czap kominowych;
l)naprawa tynków na trzonach kominowych w obrębie poddaszy wraz z wymianą drzwiczek stalowych od wyczystek;
ł) wymiana istniejącej ławy kominiarskiej i montaż nowych ławeczek;
m) wymiana pokrycia z blachy nad kioskiem wyjścia na dach
n) wymiana przekrycia szklanego nad wyrzutniami wentylacyjnymi na płyty poliwęglanowe
o) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej świetlika
p) wykonanie powłok antykorozyjnych i ognioochronnych elementów nośnej konstrukcji stalowej dachu
q) zabezpieczenie wpustów i części rynien przed gromadzeniem się w nich zanieczyszczeń, głównie opadłych liści
r) montaż instalacji odgromowej w obrębie dachu( wraz z lukarnami) i przyłączenie zwodów do istniejących pionowych przewodów odprowadzających. Wymiana przewodów pionowych odprowadzających wzdłuż ścian na nowe nastąpi na etapie remontu elewacji. Na etapie remontu dachu należy uwzględnić 20% na konieczność naprawy ewentualnych uszkodzeń..
3) Wszystkie inne roboty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia..
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia wynosi: 160 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.
4. Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5)spełniają następujące warunki dodatkowe:
a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum:
- 1 osobę przewidzianą do kierowania pracami związanymi z realizacją zamówienia , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego,
- 1 osobę przewidzianą do kierowania pracami związanymi z instalacją odgromową, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.
b) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:
- 1 pracę podobną do objętej przedmiotem zamówienia polegającą na wykonaniu pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej oraz obróbek blacharskich na dachu o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m²
i
- 1 pracę podobną do objętej przedmiotem zamówienia polegającą na wykonaniu lub remoncie ( naprawa uszkodzeń i wymiana elementów konstrukcyjnych i węzłów, impregnacja ) drewnianej więźby dachowej na dachach o powierzchni nie mniejszej niż 500m²,
Uwaga: Wykonane prace podobne wymienione powyżej mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub w oddzielnych zamówieniach.
Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz:
a) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
b) o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do j siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj.
a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz ważne na dzień otwarcia ofert zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz ważne- na dzień otwarcia ofert zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty – np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) kosztorys ofertowy szczegółowy z uwzględnieniem cen robocizny, materiałów, sprzętu i narzutów oraz nakładów i cen jednostkowych ( z narzutami) za pozycje robót do wykonania w ramach realizacji zamówienia zgodnie z rozdziałem IX niniejszej specyfikacji.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1pkt 6.
8. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/showpage?chapter=11710
Na wniosek wykonawcy zamawiający przesyła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 5 dni, za odpłatnością w wysokości 250 zł.
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Maria Stachecka, tel. 091 42 45 490 fax: 091 45 53 609,
Urząd Miasta Szczecin , Pl. Armii Krajowej 1, Wydział Inwestycji Miejskich, pokój 149 L - w godzinach 9 00 - 12 00.
10. Termin i miejsce złożenia ofert: do dnia 12.03.2008 r. do godz. 10.30 w pokoju 149E
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin , Plac Armii Krajowej 1.
12.. Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 12.03.2008 r. godz. 11 00,
Urząd Miasta Szczecin - Wydział Inwestycji Miejskich , Plac Armii Krajowej 1,
pokój 151,
13.. Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. ( Cena - 100 % ).
14. Zamawiający nie pobiera wadium za udział w przetargu.
15. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych : 20.02.2008 r.
16. Lista załączników do siwz:
Załącznik 1- oferta cenowa
Załącznik 2- oświadczenie
Załącznik 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia
Załącznik 4 – wykaz prac podobnych
Załącznik 5 – wzór umowy w wariantach:
5a – wzór umowy w przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi ( bez podwykonawców)
5b – wzór umowy w przypadku zatrudniania podwykonawców przy realizacji zamówienia
Załącznik 6 – przedmiar robót
Załącznik 7 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik 8 – projekt budowlany


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1- oferta cenowa
Załącznik 2- oświadczenie
Załącznik 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia
Załącznik 4 – wykaz prac podobnych
Załącznik 5 – wzór umowy w wariantach:
5a – wzór umowy w przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi ( bez podwykonawców)
5b – wzór umowy w przypadku zatrudniania podwykonawców przy realizacji zamówienia
Załącznik 6 – przedmiar robót , 6a- ogólnobudowlany,   6b - elektryczny
Załącznik 7 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik 8 – projekt budowlany, 8a - ogólnobudowlany,   8b - elektryczny

 

 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Szczecin, 25.03.2008 r.
 
 
 
 
                            OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
Sprawa: przetargu nieograniczonego na remont dachu skrzydeł bocznych
               budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie-
    etap C.
 
 
            Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Gmina Miasto Szczecin - Wydział Inwestycji Miejskich zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym p.n.: „ Remont dachu skrzydeł bocznych budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie – etap C”
wybrana została oferta nr 1 firmy:
 
                        Przedsiębiorstwo Budowlane – Robert Nortman
                        Ul. Krzyckiego 31 A
                        64-100 Leszno
 
Cena oferty: 779.766,50 zł brutto.
Oferta otrzymała 100 punktów w jedynym ocenianym kryterium - „ cena”.
 
 
Informacja na temat pozostałych ważnych ofert:
 
Oferta nr 2: 
                        „ Konsart” sp. zo.o.
                         Al. Wojska Polskiego 162/1
71-335    Szczecin
 
Cena oferty: 857.595,43 zł brutto.
Oferta otrzymała 90,92 punkty w jedynym ocenianym kryterium - „ cena”.
 
             
 
 
 
Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
             Paweł Sikorski
 
 
 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na: remont dachu skrzydeł bocznych  budynku Urzędu Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie -  etap C,  została zawarta w dniu 8.04.2008r umowa nr CRUM 1695/2008 z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane – Robert Nortman     Ul. Krzyckiego 31 A         64-100 Leszno.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2008/02/20
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin