Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77905628

Aktualna strona: 1093125

Wydrukowano: 2527

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Wykonywanie wycen nieruchomości


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonywanie w roku 2007 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Miasto Szczecin Wydział - Gospodarki Nieruchomościami Skarb Państwa - Prezydent Miasta Szczecin, do kontaktów: Beata Kuczyńska, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245527, fax 091 4245548, e-mail: bkuczyn@um.szczecin.pl

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 

Oferty należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok.222, Alicja Gierszyn, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245528,4232741, fax 091 4245548, e-mail: agiersz@um.szczecin.pl

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; usługa zastrzeżona dla rzeczoznawców majątkowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie w roku 2007 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce świadczenia: usługi, kategoria usług nr 27.

Główne miejsce świadczenia usług: Miasto Szczecin.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonywanie operatów szacunkowych wycen wartości zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin oraz Skarbu Państwa m.in. dla celów: zbycia (sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste), ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, ustalenia opłaty planistycznej, wypłaty odszkodowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1.5) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 

3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże: 

- dla zadań II i IV minimum 2 osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego na każde z tych zadań; 
- dla pozostałych zadań minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego na każde z zadań.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów. Zamawiający dopuszcza wykazanie do wszystkich zadań tych samych rzeczoznawców.

4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj. świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity: Dz.U. 04.261.2603).

5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonał minimum 100 prac podobnych do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna wykonanie jednego operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 70.00.00.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość: 290 460,00 zł

3) Czas trwania zamówienia: data zakończenia 15.12.2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium:

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: jak w pkt II.1.5)

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: jak w pkt II.1.5)

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: jak w pkt II.1.5)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp?soid=715B50A11BEC4A0B92E687DC9A17529B

3.3) Termin składania ofert: 23.01.2007 r., godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą - okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.01.2007 r., godzina 10:30, Szczecin - Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala nr 4005 (wejście od ul. Odrowąża - IV p.).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

2) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówien Publicznych: 05.01.2007.

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: 1 Nazwa: Zadanie I

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości z obrębu Szczecin - Śródmieście i wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 29 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.   

CZĘŚĆ Nr: 2 Nazwa: Zadanie II

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości z obrębu Szczecin - Pogodno i wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 394 operaty.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 Nazwa: Zadanie III

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości z obrębu Szczecin - Nad Odrą i wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 195 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 Nazwa: Zadanie IV

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości z obrębu Szczecin - Dąbie i wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 211 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007 r. 

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 Nazwa: Zadanie V

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości służebności gruntowych prawa przejazdu i przechodu przez nieruchomości.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 19 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie: 15.12.2007 r. 

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 Nazwa: Zadanie VI

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości wzniesionych lub nabytych na własność przez użytkowników wieczystych budynków i innych urządzeń na nieruchomościach oraz sporządzenie operatów szacunkowych dla celu wypłaty użytkownikom wieczystym w trybie art.33 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynagrodzenia równego wartości budynków i urządzeń, określonego na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 2 operaty.

4) Czas trwania lub termin wykonania: (pożądany) okres w dniach: 21

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 Nazwa: Zadanie VII

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych określenia wartości nieruchomości celem ustalenia wysokości odszkodowania za działki, które na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jako przeznaczone pod drogi publiczne, z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Szczecin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 5 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 Nazwa: Zadanie VIII

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości i wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność prywatną, w związku z zamiarem jej wykupu przez Gminę Miasto Szczecin pod realizację projektowanej obwodnicy śródmiejskiej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 1 operat.

4) Czas trwania lub termin wykonania: (pożądany) okres w dniach: 21

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 9 Nazwa: Zadanie IX

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości i wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowych przygotowywanych do sprzedaży w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę oraz bezprzetargowo na rzecz dzierżawcy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 85 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007 r. 

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 Nazwa: Zadanie X

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości i wykonanie operatów szacunkowych wartości gruntów przygotowywanych do zbycia z przeznaczeniem na rzecz prawnych posiadaczy przyległych nieruchomości (jako poszerzenie), celem poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 37 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 Nazwa: Zadanie XI

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości i wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości dla celu ustalenia i naliczenia jednorazowej opłaty tzw. planistycznej w trybie art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla określenia wartości działki gruntu wraz z udziałami w działkach drogowych przy uwzględnieniu zapisów planu miejscowego obowiązujących po uchwaleniu planu miejscowego oraz wartości działki wraz z udziałami przy uwzględnieniu zapisów planu miejscowego obowiązujących przed uchwaleniem planu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 11 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 Nazwa: Zadanie XII

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości i wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z ich podziałami (art.98a ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej (art.145 ustawy j.w.), w tym dokonanie szczegółowej analizy i charakterystyki rynku nieruchomości w oparciu o przeprowadzone transakcje, w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 22 operaty.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 Nazwa: Zadanie XIII

1) Krótki opis: Wykonanie operatów szacunkowych wartości rynkowej prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, a także wyliczenie różnicy między wartościami tych praw nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w trybie art.32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 117 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie  15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 Nazwa: Zadanie XIV

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości zabudowanych garażami nieruchomości i wykonanie operatów szacunkowych wartości tych nieruchomości oraz określenie jednorazowej wartości służebności gruntowych prawa przechodu i przejazdu dla celu ich zbycia trybie art.207 i 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 3 operaty.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 Nazwa: Zadanie XV

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami stacji transformatorowych i wykonanie operatów szacunkowych wartości tych nieruchomości oraz dla 11 pozycji - wycena służebności gruntowych prawa przechodu i przejazdu. Przedmiotowe nieruchomości przygotowywane są do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA SA wraz z przeniesieniem własności budynków stacji transformatorowych, na cele realizacji, bądź utrzymania istniejących urządzeń infrastruktury technicznej w postaci stacji transformatorowych. Wycenom podlega wartość gruntu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 43 operaty.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie 15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 Nazwa: Zadanie XVI

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości i wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przygotowywanych do zamiany na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 5 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie: 15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 Nazwa: Zadanie XVII

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami przeznaczonymi do rozbiórki i wykonanie operatów szacunkowych wartości tych nieruchomości przygotowywanych do zbycia w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 12 operatów.

4) Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie: 15.12.2007 r.

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 Nazwa: Zadanie XVIII

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości i wykonanie operatu szacunkowego wartości zabudowanej nieruchomości przygotowywanej do sprzedaży w drodze przetargu na cele usługowe. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o kubaturze 3608 m sześć. (pow. zabudowy - ok.350 m kw., pow. użytkowa - 686 m kw.), wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 1 operat.

4) Czas trwania lub termin wykonania: (pożądany) okres w dniach: 21

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 Nazwa: Zadanie XIX

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w trybie art.32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 3 operaty.

4) Czas trwania lub termin wykonania: (pożądany) okres w dniach: 21

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 Nazwa: Zadanie XX

1) Krótki opis: Oszacowanie wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i wykonanie operatów szacunkowych: 1) wycen wartości nieruchomości położonych w granicach portu morskiego w Szczecinie; wyceną należy objąć grunt i zabudowę (nabrzeża);przedmiotowe nieruchomości przygotowywane są do bezprzetargowego zbycia na podstawie art.37 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2) wycen wartości zabudowanych nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie; wyceny mają na celu ustalenie ceny nieruchomości i opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przy uwzględnieniu poniesionych nakładów, zgodnie z art.88 ustawy j.w.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00.

3) Wielkość lub zakres: 4 operaty.

4) Czas trwania lub termin wykonania: (pożądany) okres w dniach: 21

5) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


SIWZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonywanie w roku 2007 wycen nieruchomości zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami", na poszczególne zadania wybrano następujących wykonawców:

• Zadanie I – „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie II – „ESTIMA” Wycena Nieruchomości Alicja PRZYLEPA, ul. Szczęśliwa 16, 71-742 Szczecin, tel./fax 091-421-99-77;
• Zadanie III - „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie IV – Agencja „PAJOS” Marek SURMA, ul. Milczańska 48/1, 70-117 Szczecin, tel./fax 091-482-58-54;
• Zadanie V - „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie VI – „OPUSS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna MOLSKA, ul. Inowrocławska 10/6, 70-013 Szczecin, tel. 091-422-80-30, fax 091-422-00-29;
• Zadanie VII - „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie VIII – „OPUSS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna MOLSKA, ul. Inowrocławska 10/6, 70-013, tel. 091-422-80-30, fax 091-422-00-29;
• Zadanie IX - „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie X – Geodeta Julian MAGDZIAK Rzeczoznawca Majątkowy, ul. Sołtysia 3/6, 70-534 Szczecin, tel. 091-488-05-30;
• Zadanie XI - „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie XII - „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie XIII – Biuro „LIKNER” Bożena LENER, ul. Unisławy 13b/3, 71-402 Szczecin, tel. 091-422-80-30, fax 091-422-00-29;
• Zadanie XIV - „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie XV – „OPUSS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna MOLSKA, ul. Inowrocławska 10/6, 70-013 Szczecin, tel. 091-422-80-30, fax 091-422-00-29;
• Zadanie XVI - „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie XVII - „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie XVIII - „KONSTAT” Halina i Sławomir STANKOWSCY Wycena Nieruchomości, ul. Anhellego 3, 71-037 Szczecin, tel./fax 091-483-16-23;
• Zadanie XIX – Usługi Projektowo – Kosztorysowe, Wyceny Nieruchomości, Obsługa Inwestycji „MARKA” mgr inż. Krystyna STĘPIEŃ, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin, tel./fax 091-48-58-715;
• Zadanie XX - Usługi Projektowo – Kosztorysowe, Wyceny Nieruchomości, Obsługa Inwestycji „MARKA” mgr inż. Krystyna STĘPIEŃ, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin, tel./fax 091-48-58-715.

Oferty złożone przez ww. wykonawców były najkorzystniejsze pod względem przyjętego kryterium najniższej ceny.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2007/01/10
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin