Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin


07/02/2015 S27 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Szczecin: Usługi związane z odpadami

2015/S 027-045688

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Punkt kontaktowy: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)
Osoba do kontaktów: Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914245355
E-mail: kstachow@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kod NUTS PL424
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000, 90512000, 90510000, 90513000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości wielorodzinnych zamieszkałych położonych na terenie sektora nr I.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia w części I: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2015 do 30 listopada 2015 r.
Część nr: 2 Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości wielorodzinnych zamieszkałych położonych na terenie sektora nr II.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia w części II: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2015 do 30 listopada 2015 r.
Część nr: 3 Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości wielorodzinnych zamieszkałych położonych na terenie sektora nr III.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia w części III: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2015 do 30 listopada 2015 r.
Część nr: 4 Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości wielorodzinnych zamieszkałych położonych na terenie sektora nr IV.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia w części IV: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2015 do 30 listopada 2015 r.
Część nr: 5 Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin
1)
Krótki opis
Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z Ekoportów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90500000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin wykonania zamówienia części V: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1Wadium należy wnieść w wysokości:
1) W części I: 17 000 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych);
2) W części II: 17 000 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych);
3) W części III: 6 300 zł ( słownie: sześć tysięcy trzysta złotych);
4) W części IV: 13 000 zł ( słownie: trzynaście tysięcy złotych);
5) W części V: 11 000 zł ( słownie: jedenaście tysięcy złotych);
w terminie do dnia 17.03.2015 r. do godziny 9:30.
Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. : odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
II. Wykonawcy zagraniczni:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I. 1 ppkt 2) – 4) i 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I. 1 ppkt 5) i 7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub prze notariuszem. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
3)Część sprawozdania finansowego tj. rachunku zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności- za okres nie dłuższy niż trzy ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 13 do siwz). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
(Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 4 rozdziału V siwz (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zasobach innych podmiotów (na zasadach określonych w pkt 2), wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i 3 dotyczącej tych podmiotów.
4. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) osiągnął w ostatnich trzech latach obrotowych (2012, 2013, 2014), a jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej był krótszy – za ten okres, obroty netto w wysokości co najmniej 500 tys. zł. rocznie,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 tys. zł.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności- decyzję administracyjną – zezwolenie na transport odpadów, wydaną na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21), W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
3) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.
7) Oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia u wykonawcy usług oraz liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do siwz.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1
ppkt 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 13 do siwz). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
(Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
4. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na transport odpadów, wydana na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach w zakresie:
— 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
— 20 02 02 Gleba i ziemia
— 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
— 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
— 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
— 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
— 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
— 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
— 19 12 12 Pozostałości z sortowania
— 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
— 16 03 06 Organiczne odpady
— 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
a) w przypadku składania oferty na część I lub II lub IV zamówienia:
jedną usługę lub usługi główne polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów gromadzonych w kontenerach, której/ których wartość w okresie 6 miesięcy wyniosła 300 tys. złotych brutto
- niezależnie od tego, czy Wykonawca składa swoją ofertę na jedną, dwie lub trzy określone wyżej części zamówienia.
b) w przypadku składania oferty na część III lub V zamówienia:
jedną usługę lub usługi główne, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów gromadzonych w kontenerach, której/ których wartość w okresie 6 miesięcy wyniosła 150 tys. złotych brutto
- niezależnie od tego, czy Wykonawca składa swoją ofertę na jedną albo dwie określone wyżej części zamówienia.
UWAGA: W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na wszystkie części zamówienia albo złoży ofertę na część III lub V oraz część I lub II lub IV, to na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wystarczające będzie wykazanie usługi/usług opisanej/ych w pkt 1 ppkt 2) lit a)
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:
a) że dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości nie mniej niż:
- dwóch pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
oraz
- dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
oraz
- jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
oraz
- jednej bazy magazynowo – transportowej spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dn. 25.01.2013r.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z dnia 1 lipca 2009 r.)
oraz
- 30 szt. kontenerów o pojemności poniżej 5 m3 oraz 60 szt. kontenerów o pojemności 5m3 i powyżej (dla części I-IV)
albo
- 10 szt. kontenerów o pojemności poniżej 10 m3 oraz 20 szt. kontenerów o pojemności 10 m3 i powyżej (dla części V)
oraz
b) że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- uprawnionymi do kierowania pojazdem do odbioru odpadów komunalnych, posiadającymi prawo jazdy kategorii C lub C+E, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448)
oraz
- posiadającymi minimum 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi pojazdu do odbierania odpadów komunalnych,
oraz
c) że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wyniosło minimum 10 osób.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 85
2. Termin podstawienia kontenera. Waga 15
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP/3/15
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.3.2015 - 09:30
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 17.3.2015 - 10:00
Miejscowość:
Szczecin.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
1.Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
4) termin podstawienia kontenera, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8a lub 8b do siwz
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2. Czas trwania zamówienia lub termin realizacji dla części od I do IV- 30.11.2015 r. Dla części V: 31. 12. 2015 r.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
5. Zmiany umowy:
1) Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zmiana postanowień Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
a)zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
b)zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana
ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,
c)zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska,
d)zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów zielonych. Zmiany przepisów prawa wychodzące poza opisany zakres, w szczególności zmiany tytułów aktów normatywnych opisanych w § 4 lit. a) umowy, nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy,
e)dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia,
f) zmiany osób uprawnionych do kierowania pojazdem do odbioru odpadów komunalnych, posiadającymi prawo jazdy kategorii C lub C+E, z zastrzeżeniem iż nowe osoby będą posiadały min. 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi w/w pojazdu.
3) Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ppkt. 2 może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę.
6. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.2.2015


Załączniki:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/3/15                                                                                                              Szczecin, dnia 25.03.2015r.

 Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej oraz z EKOPORTÓW na terenie Gminy Miasto Szczecin”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

W części I:

Ofertę nr 2

Nazwa (firma):           Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

Siedziba i adres:       ul. Szeroka 17

                                       71-211 Szczecin

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 Część I

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium cena – 85%)

Liczba uzyskanych punktów (kryterium termin podstawienia kontenera-  15 %)

Łączna punktacja

2

Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo   Handlowa Wincenty Franecki

ul. Szeroka 17, 71-211 Szczecin

 

85 pkt

 

15 pkt

100 pkt

3

Z.P.H.G. JUMAR

Julian Maruszewski

ul. Długa 20

72-006 Mierzyn

82,84 pkt

15 pkt

97,84 pkt

                                                                                     

W części II:

Ofertę nr 3

Nazwa (firma):           Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski

Siedziba i adres:         ul. Długa 20

                                       72-006 Mierzyn

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Część II

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium cena – 85%)

Liczba uzyskanych punktów (kryterium termin podstawienia kontenera- 15 %)

Łączna punktacja

3

Z.P.H.G. JUMAR

Julian Maruszewski

ul. Długa 20

72-006 Mierzyn

85 pkt

15 pkt

100 pkt

W części III:

Ofertę nr 2

Nazwa (firma):           Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz Franecki oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

Siedziba i adres:        ul. Szeroka 17

                                       71-211 Szczecin

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 Część III

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium cena – 85%)

Liczba uzyskanych punktów (kryterium termin podstawienia kontenera-  15 %)

Łączna punktacja

2

Konsorcjum Firm: TomPol Tomasz

Franecki oraz Firma Usługowo   Handlowa Wincenty Franecki

ul. Szeroka 17, 71-211 Szczecin

 

85 pkt

 

15 pkt

100 pkt

3

Z.P.H.G. JUMAR

Julian Maruszewski

ul. Długa 20

72-006 Mierzyn

81,55 pkt

15 pkt

96,55 pkt

W części IV:

Ofertę nr 1

Nazwa (firma):           Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Siedziba i adres:         ul. Gdańska 12B

                                        70-660 Szczecin

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Część IV

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium cena – 85%)

Liczba uzyskanych punktów (kryterium termin podstawienia kontenera- 15 %)

Łączna punktacja

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Gdańska 12B, 70-660 Szczecin

85 pkt

15 pkt

100 pkt

W części V:

Ofertę nr 1

Nazwa (firma):           Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Siedziba i adres:         ul. Gdańska 12B

                                       70-660 Szczecin

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Część V

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów (kryterium cena – 85%)

Liczba uzyskanych punktów (kryterium termin podstawienia kontenera-  15 %_

Łączna punktacja

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. ul. Gdańska 12B, 70-660 Szczecin

85 pkt

15 pkt

100 pkt

                                                                    

Uzasadnienie wyboru ofert:

oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryterium oceny ofert (tj. 85% cena,  15%- termin podstawienia kontenera), określonym w siwz.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2015/02/09
IV
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2015/02/09, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2015/12/16 14:28:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2015/12/16 14:28:56 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2015/03/25 11:54:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2015/03/25 11:52:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2015/02/09 13:36:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2015/02/09 08:03:31 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2015/02/09 07:51:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2015/02/09 07:39:04 nowa pozycja