Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum postępowań Urzędu Miasta Szczecin

Remont budynku basenu i sali gimnastycznej (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczcinie (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie) - etap 1


Szczecin: Remont budynku basenu i Sali gimnastycznej (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie) - etap 1
Numer ogłoszenia: 53439 - 2009; data zamieszczenia: 23.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin , ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, faks 091 4245104.

·                Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku basenu i Sali gimnastycznej (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie) - etap 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku basenu i Sali gimnastycznej (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie) - etap 1. Kod CPV 45 00 00 00 - 7 - roboty budowlane. 2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych pod nazwą Remont budynku basenu i sali gimnastycznej (pawilon E) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Rydla 49 w Szczecinie opracowanymi w 2008 roku przez METROPOLIS - BIURO ARCHITEKTONICZNE -REMIGIUSZ SMOLIK, 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12 oraz wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania oraz przekazania do użytkowania zadania pod nazwą Remont budynku basenu i sali gimnastycznej (pawilon E ) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie ( dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie) - etap 1, a także niżej wymienione prace: a) roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe, b) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, c)roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), d) dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu , narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, e) zajęcie pasa drogowego (jezdni i chodnika, pobocza), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, f)wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji w tym inwentaryzacji i map geodezyjnych (wraz ze zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego) , itp g) wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia 3. Zakres prac określają 1) Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego, na którą składa się a) projekt wykonawczy - p.w. , architektura -część opisowa b) projekt wykonawczy - p.w. , architektura -część rysunkowa c) projekt wykonawczy - p.w. ,konstrukcja, d) opinia geotechniczna do celów projektowych, e) projekt wykonawczy - p.w. , wewnętrzne instalacje sanitarne, f) projekt wykonawczy - p.w. , technologia uzdatniania wody basenowej dla basenu pływackiego oraz wanny z hydromasażem, g) projekt wykonawczy - p.w. ,instalacje elektryczne wewnętrzne, h) projekt wykonawczy - p.w. , nagłośnienie, i) przedmiar robót - branża budowlana, j) przedmiar robót - branża wyposażenie, k) przedmiar robót - branża sanitarna, l) przedmiar robót - branża technologia wody, m) przedmiar robót - branża elektryczna, n) przedmiar robót - branża telekomunikacyjna, o) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wszystkie ww. dokumenty stanowią załącznik nr 7 do siwz. 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostarczone przez Zamawiającego, na które składają się a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST.0.0 b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST.-1.0 c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST.-2.0 d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST.3.0 e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-4.0 f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wewnętrzne instalacje sanitarne g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - technologia uzdatniania wody basenu pływackiego oraz wanny z hydromasażem h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST E 1.0.0 i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - nagłośnienie Wszystkie ww. dokumenty stanowią załącznik nr 8 do siwz. UWAGA DLA ETAPU 1 z zakresu prac opisanego w wymienionej wyżej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wyłączono następujące roboty budowlane, których nie należy uwzględniać i wyceniać w ofercie: 1) Wyposażenia obiektu W przedmiarze robót - branża wyposażenie, wymienionym wyżej w punkcie 1j) nie należy wyceniać pozycji od poz.1 do poz. 14 (dział 1 Wyposażenie, CPV 45212200-8 ,) 2) Dźwigu wewnętrznego osobowego- 1 sztuka i podnośnika zewnętrznego nożycowego - 1 sztuka W przedmiarze robót - branża budowlana, a wymienionym wyżej w punkcie 1i) nie należy wyceniać pozycji od poz.179 do poz. 180 ( dział 16 CPV 45313100-3 Dźwigi wewnętrzne i zewnętrzne) W projekcie wykonawczym - p.w. , architektura -część opisowa , wymienionym wyżej w punkcie 1a) wewnętrzny dźwig osobowy opisano na stronie nr 7, a jego specyfikację podano w załączniku nr 3 na stronach od str. 99 do str.105, natomiast podnośnik zewnętrzny nożycowy opisano na stronie 9, a jego specyfikację podano w załączniku nr 4 na stronie 106 3) Elewacji budynku basenu i sali gimnastycznej W przedmiarze robót - branża budowlana, wymienionym wyżej w punkcie 1i) nie należy wyceniać pozycji od poz.187 do poz. 199 ( dział 18 CPV 45450000-6 Elewacje) 4) Opraw oświetleniowych W przedmiarze robót - branża elektryczna, wymienionym wyżej w punkcie 1m) nie należy wyceniać pozycji od poz.87 do poz.101 ( dział 4 Oprawy oświetleniowe - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne ) 4. Organizacja budowy: 1) organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 3) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót. 5. Warunki wykonawstwa 1)Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami w tym przepisami prawa budowlanego, 2)Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie ( kierownik budowy i kierownicy robót ), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 3)Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie . 6. Podane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie. O tym czy dany materiał, urządzenie czy technologia jest lub nie jest równoważna decyduje projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym po oficjalnym zapytaniu, do którego załączyć należy komplet aktualnych dokumentów ( kopie atestów, certyfikatów itp.),poświadczone za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy 1)Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową. 2)Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 8. Rozliczenia i płatności Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z § 13 Umowy. 9. Klauzule dodatkowe 1)Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia. 2)Sprawy sporne rozpatrywana będą przez właściwy Sąd w Szczecinie. 10. Odbiór końcowy Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia. 11. Ubezpieczenia Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż 9.800.000,00 złotych ( dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) 12. W przypadku zakupu dokumentacji w wersji drukowanej - cena za komplet wynosi 1 500 zł brutto..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 20.04.2009 r. do godziny 10.30 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5)spełniają następujące warunki dodatkowe: a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum : - 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. - 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządy zawodowego. - 1 osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządy zawodowego. b) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za prace podobne zamawiający uzna prace polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 złotych brutto każda. Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć - roboty branży ogólnobudowlanej lub roboty branży sanitarnej lub roboty branży elektrycznej lub roboty wszystkich branż razem bez określania udziału poszczególnych rodzajów robót w całkowitej wartości pracy podobnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

·                Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3)Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować. 4)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5)Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego, stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego, 6)Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Zbiorcze zestawienie kosztów robót z podaniem cen, których suma musi być równa cenie oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasto Szczecin, Urząd Miasta Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2009 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin, Urząd Miasta Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie zostało ipublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.04.2009 r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 53439-2009 z dnia 2009-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1.Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku basenu i Sali gimnastycznej (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie) - etap 1. Kod CPV 45 00 00...
Termin składania ofert: 2009-04-20


Numer ogłoszenia: 63457 - 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 53439 - 2009 data 23.03.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szczecin, ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, fax. 091 4245104.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

·                  W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 20.04.2009 r. do godziny 10.30 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego..

·                  W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do dnia 28.04.2009 r. do godziny 10.30 Decyduje data wpływu środków do zamawiającego..

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).

·                  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2009 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin, Urząd Miasta Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397)..

·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2009 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin, Urząd Miasta Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397)..

 


SIWZ

zał. 1 - oferta cenowa

zał. 2 - oświadczenie

zał. 3 - wykaz osób i podmiotów

zał. 4 - wykaz prac podobnych

zał. 5 - wzór umowy

zał. 6 - zbiorcze zestawienie kosztów robót

zał. 7 - dokumentacja techniczna

- projekty wykonawcze

- przedmiary robót

- informacja BIOZ

- informacja BIOZ - strona tytułowa

zał. 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót BudowlanychWyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

 

 

Znak sprawy: 28/09                                                                                             Szczecin, dnia 2009-06-02

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku basenu i sali gimnastycznej (pawilon E) w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie (dawniej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Szczecinie) – etap 1”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

 

Nazwa (firma) KWADRA Firma Budowlano – Usługowa W. Kapella.

Siedziba i adres ul. Żółkiewskiego 12, 70-346 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa (firma) Firma Gutkowski, Gutkowski Jan

Siedziba i adres ul. 17 Stycznia 92, 74 – 100 Leszno Wlkp.

Liczba uzyskanych punktów: 86,14 pkt

 

Nazwa (firma) REMECH Grupa Remontowo – Inwestycyjna Sp. z o.o.

Siedziba i adres ul. Kuźnicka 1, 72 – 100 Police.

Liczba uzyskanych punktów: 94,91 pkt

 

Nazwa (firma) KWARA Firma Budowlano – Usługowa W. Kapella.

Siedziba i adres ul. Żółkiewskiego 12, 70-346 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt

 

 

Nazwa (firma) ODRABUD-INVEST Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane

Siedziba i adres ul. Tkacka 55, 70-556 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 82,47 pkt

 

Nazwa (firma) Przedsiebiortwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ESBUD

Siedziba i adres ul. Lipowa 6, 74 – 300 Myślibórz

Liczba uzyskanych punktów: 82,20 pkt

 

Nazwa (firma) ERBUD S.A.

Siedziba i adres ul. Puławska 300 A, 02 – 819 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 95,63 pkt

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2009/03/23
IV
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2009/03/23, odpowiedzialny/a: Magdalena Pietrzykowska, wprowadził/a: Magdalena Pietrzykowska, dnia: 2009/09/02 10:20:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Pietrzykowska 2009/09/02 10:20:53 modyfikacja wartości
Magdalena Pietrzykowska 2009/06/02 12:00:14 modyfikacja wartości
Magdalena Pietrzykowska 2009/04/17 14:37:51 modyfikacja wartości
Magdalena Pietrzykowska 2009/04/10 11:09:41 modyfikacja wartości
Magdalena Pietrzykowska 2009/04/10 11:01:23 modyfikacja wartości
Magdalena Pietrzykowska 2009/03/23 12:56:35 nowa pozycja