Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 384A/09 w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie studialne urbanistyczno-architektonicznej koncepcji zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i komunikacji wodnej

Data podpisania: 2009/07/27

Data wejścia w życie: 2009/08/05


ZARZĄDZENIE NR 384A/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie studialne urbanistyczno-architektonicznej koncepcji zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i komunikacji wodnej na terenie Miasta Szczecin – Szczecin nad wodą.

Na podstawie art. 112 ust. 2 w związku z art. 113 ust. 1 i 4 oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz.742 zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Sąd Konkursowy do przeprowadzenia konkursu na „opracowanie studialne urbanistyczno-architektonicznej koncepcji zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i komunikacji wodnej na terenie Miasta Szczecin – Szczecin nad wodą”, w składzie:

Przewodniczący:
1) mgr inż. arch. Elżbieta Buszyńska – Towarzystwo Urbanistów Polskich Szczecin.
Członkowie:
2) dr inż. arch. Lechosław Czernik – Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
3) Anna Kajrys – Wydział Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Szczecin,
4) mgr inż. arch. Anna Nawacka - Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta,
5) mgr inż. arch. Ewa Nosek - Architekt Miasta, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin,
6) Janina Podleśna – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin,
7) mgr inż. Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin,
8) Jerzy Raducha – Kierownik Biura ds. Morskich, Urząd Miasta Szczecin,
9) mgr inż. arch. Angelika Szerniewicz – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta.
Sędzia Referent:
10) mgr inż. arch. Stanisław Kondarewicz, Stowarzyszenie Architektów Polskich.
Sekretarz organizacyjny:
11) mgr inż. arch. Ewa Rzymska-Satkiewicz – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Urząd Miasta Szczecin.
Zastępcy sędziów:
12) mgr inż. arch. Ewa Pęska – Towarzystwo Urbanistów Polskich,
13) Barbara Giel – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Szczecin,
14) Małgorzata Borzuchowska – Wydział Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Szczecin.

§ 2. Zadaniem Sądu, o którym mowa w § 1, jest:
1) przygotowanie i przeprowadzenie procedury przeprowadzenia konkursu na „opracowanie studialne urbanistyczno-architektonicznej koncepcji zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i komunikacji wodnej na terenie Miasta Szczecin – Szczecin nad wodą”;
2) ocena spełniania przez Uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych;
3) sporządzenie informacji o pracach konkursowych, przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu, a także w zakresie określonym u ustawie Prawo zamówień publicznych, wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie konkursu;
4) przedstawienie wyników konkursu Prezydentowi Miasta w celu ich zatwierdzenia.

§ 3. Organizację, tryb pracy Sądu Konkursowego oraz zasady przeprowadzenia konkursu określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zwany dalej Regulaminem Konkursu.

§ 4. 1. Pracami Sądu Konkursowego, o którym mowa w § 1, kieruje, oraz zwołuje jego posiedzenia Przewodniczący Sądu Konkursowego;
2. Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków powołanego składu, w tym Przewodniczącego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, wytworzono: 2009/08/25, odpowiedzialny/a: Anna Nawacka - Górzeńska, wprowadził/a: Angelika Szerniewicz, dnia: 2009/08/25 10:16:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Angelika Szerniewicz 2009/08/25 10:16:05 nowa pozycja