Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 487/09 w sprawie planu inwentaryzacji w 2010r. w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2009/10/13

Data wejścia w życie: 2009/10/13


ZARZĄDZENIE NR 487/2009

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 13 października 2009 r.

 

 

w sprawie planu inwentaryzacji w 2010 r. w Urzędzie Miasta Szczecin

 

            Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535,  Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i  Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056 i Nr 214 poz. 1343, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 91, poz. 742) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) zarządzam, co następuje :

 

§ 1. Ustalam następujący zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w 2010 r.
w Urzędzie Miasta Szczecin:

1)      drogą spisu z natury:

a)       środki pieniężne w kasie,

b)       papiery wartościowe,

2)      drogą potwierdzenia sald:

a)       środki pieniężne znajdujące się w bankach, na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp.

b)       należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych),

c)       zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych),

d)       należności sporne i wątpliwe a także dochodzone na drodze sądowej,

e)       należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

f)         należności i zobowiązania wobec pracowników

3)      drogą weryfikacji - porównania danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza:

a)       środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony(bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym- sprzęt komputerowy na stanie Urzędu Miasta Szczecin,

b)       środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym; sprzęt Rad Osiedli na stanie Urzędu Miasta Szczecin

c)       Środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw), znajdujące się na terenie strzeżonym:

- sprzęt sportowo – turystyczny

- sprzęt dekoracyjny

 - pozostałe, z wyłączeniem sprzętu komputerowego i Rad Osiedli

d)       magazyn Urzędu Miasta (środki trwałe i materiały biurowe, komputery i materiały poligraficzne itd.),

e)       środki trwałe (bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

f)         środki trwałe Urzędu Miasta w użyczeniu, rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym

 

g)       grunty, prawa wieczystego użytkowania i prawa spółdzielcze, do których dostęp jest znacznie utrudniony

h)       rzeczowe aktywa trwałe, - środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony

i)         inwestycje rozpoczęte

j)         wartości niematerialne i prawne

 

 

§ 2. Ustalam harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2010 r., stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do zapewnienia harmonijnej pracy zespołów spisowych i udzielenie im niezbędnej pomocy przy wykonywaniu powierzonych zadań.

 

§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji czynię Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

 

§ 5. Zastępca Skarbnika Miasta odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w § 13 Załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 593/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, a mianowicie Zastępca Skarbnika Miasta oraz służby księgowe zobowiązane są do uzgodnienia i weryfikacji sald oraz współdziałania we właściwym przygotowaniu organizacyjnym spisów z natury. Ponadto zobowiązane są do prawidłowego, kompletnego, terminowego rozliczenia wyników inwentaryzacji oraz dopilnowania złożenia wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przed zamknięciem ksiąg rachunkowych.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 487/2009

Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 października 2009 r.

 

Harmonogram inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2010 r.

 

Lp

Wyszczególnienie prac

Wykonawca

Stan na dzień

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

1.

W drodze spisu z natury

a)

Środki pieniężne w kasie

 

Wydział Księgowości

 

Zespół spisowy nr 1

31.03.2010 r.

30.06.2010 r.

30.09.2010 r.

31.12.2010 r.

31.03.2010 r.

30.06.2010 r.

30.09.2010 r.

31.12.2010 r.

31.03.2010 r.

30.06.2010 r.

30.09.2010 r.

31.12.2010 r.

b)

Papiery wartościowe

 

Wydział Księgowości

 

Zespół spisowy nr 1

31.12.2010 r.

31.12.2010 r.

31.12.2010 r.

2.

W drodze uzyskania potwierdzenia salda

a)

Środki pieniężne znajdujące się w bankach, na rachunkach bieżących, na rachunkach lokat, w depozytach, itp.

Wydział Księgowości

31.12.2010 r.

Zgodnie
z ustawą

Zgodnie
z ustawą

b)

Należności, w tym pożyczki (z wyłączeniem należności spornych, wątpliwych, publicznoprawnych i od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych)

Wydział Księgowości

30.11.2010 r.

Zgodnie
z ustawą

Zgodnie
z ustawą

c)

Zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych)

Wydział Księgowości

 

Zgodnie z ustawą

Zgodnie z ustawą

d)

Należności sporne i wątpliwe a także dochodzone na drodze sądowej

Wydział Księgowości

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011 r.

e)

Należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

Wydział Księgowości

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011 r.

f)

Należności i zobowiązania wobec pracowników

Wydział Księgowości

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011 r.

3.

W drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza

a)

Środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym – sprzęt komputerowy na stanie Urzędu Miasta Szczecin

Wydział Informatyki

 

Zespół spisowy nr 2

 

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011 r.

b)

Środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym; sprzęt Rad Osiedli na stanie Urzędu Miasta Szczecin

Biuro Rady Miasta

 

Zespół spisowy nr 18

 

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011 r.

c)

Środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony znajdujące się na terenie strzeżonym:

- sprzęt sportowo – turystyczny

- sprzęt dekoracyjny

- pozostałe znajdujące się w gestii  
  Wydziału Obsługi Urzędu

Wydział Obsługi Urzędu

 

 

Zespół spisowy nr 3

Zespół spisowy nr 4

Zespół spisowy nr 5

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011 r.

d)

Grunty, prawa wieczystego użytkowania i prawa spółdzielcze, do których dostęp jest znacznie utrudniony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 

Zespół spisowy nr 6

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011 r.

e)

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Zespół spisowy nr 7

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011r.

f)

Inwestycje rozpoczęte

Wydział Inwestycji Miejskich

Zespół spisowy nr 8

Wydział Sportu i Turystyki

Zespół spisowy nr 9

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zespół spisowy nr 10

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zespół spisowy nr 11

Wydział Informatyki

Zespół spisowy nr 12

Wydział Rozwoju Miasta

Zespół spisowy nr 13

 

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011 r.

g)

Wartości niematerialne i prawne

Wydział Księgowości

 

 

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011 r.

h)

Magazyn Urzędu Miasta (środki trwałe i materiały biurowe, komputery i materiały poligraficzne itd.

 

Wydział Obsługi Urzędu

 

Zespół spisowy nr 14

 

 

31.12.2010 r.

 

 

01.01.2011 r.

 

15.01.2011 r.

 

i)

Środki trwałe(bez gruntów i praw) obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wydział Gospodarki Komunalnej
 i Ochrony Środowiska

 

Zespół spisowy nr 15

 

31.12.2010 r.

 

 

01.01.2011 r.

 

15.01.2011 r.

 

j)

1. Środki trwałe Urzędu Miasta w użyczeniu,

2. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydział Zarządzania Kryzysowego
 i Ochrony Ludności

 

Zespół spisowy nr 16

 

31.12.2010 r.

 

 

01.01.2011 r.

 

15.01.2011 r.

 

k)

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) oraz wyposażenie znajdujące się na terenie strzeżonym: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 

Zespół spisowy nr 17

31.12.2010 r.

01.01.2011 r.

15.01.2011 r.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 593/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, do obowiązków Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej należy opracowanie projektów planu inwentaryzacji. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszego Zarządzenia.


udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2009/10/21, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2009/10/21 11:11:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2009/10/21 11:11:49 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2009/10/21 10:37:15 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2009/10/21 10:34:16 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2009/10/21 10:34:00 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2009/10/21 10:33:33 nowa pozycja