Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 341/09 Nieodpłatne przekazanie składników majątkowych Urzędu Miasta

Data podpisania: 2009/07/10

Data wejścia w życie: 2009/07/10


ZARZADZENIE NR 341/09
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 10 lipca 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055, nr 116 poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin wykazane w załączniku nr 1.

§ 2.

Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie składnik majątkowy Urzędu Miasta Szczecin wykazany w załączniku nr 2 .

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Urzędu

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Obsługi Urzędu, wytworzono: 2009/07/31, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2009/07/31 12:21:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2009/07/31 12:21:37 nowa pozycja